Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau 15 và 40 Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh là nữ. Tính: a) Tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với học sinh cả lớp

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm như sau:

- Tìm thương của a và b

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu phần trăm vào bên phải tích tìm được.

Ví dụ 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a) 15 và 40                             b) 54 và 36                            c) 4,9 và 2,5

Giải

a) 15 : 40 = 0,375 = 37,5%

b) 54 : 36 = $\frac{3}{2}$ = 150%

c) 4,9 : 2,5 = 1,96 = 196%

Ví dụ 2: Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh là nữ. Tính:

a) Tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với học sinh cả lớp?

b) Tỉ số phần trăm của học sinh nam và học sinh cả lớp?

c) Tỉ số phần trăm của học sinh nam và học sinh nữ?

Giải

a)                                    Tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với cả lớp là:

25 : 40 = 0,625 = 62,5%

b)                                                               Số học sinh nam là

40 – 25 = 15 (học sinh nam)

Tỉ số phần trăm của học sinh nam so với cả lớp là:

15 : 40 = 0,375 = 37,5%

c)                                   Tỉ số phần trăm của học sinh nam so với học sinh nữ là

15 : 25 = 0,6 = 60%

Đáp số: a) 62,5% ; b) 37,5% ; c) 60%

Ví dụ 3: Tiền lương của một công nhân là 6 000 000 đồng/tháng. Nhưng mỗi tháng người đó chỉ lĩnh 5 400 000 đồng, còn lại là số tiền đóng bảo hiểm và các khoản phí khác. Hỏi mỗi tháng người đó phải đóng bảo hiểm và các khoản phí khác hết bao nhiêu phần trăm tiền lương?

Giải

Số tiền bảo hiểm và các khoản phí khác người công nhân phải đóng là

6 000 000 – 5 400 000 = 600 000 (đồng)

Tỉ số phần trăm của tiền bảo hiểm và các khoản phí khác so với tiền lương là

600 000 : 6 000 000 = 0,1 = 10%

Đáp số: 10%

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close