Dạng 7: Tỉ số phần trăm dạng hạt tươi, hạt khô - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỉ lệ 19%, trong hạt khô chiếm 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được bao nhiêu ki-lô-gam hạt khô? Hạt tươi có tỉ lệ nước là 15%, hạt khô có tỉ lệ nước là 10%. Để có 350kg hạt khô thì cần đem phơi bao nhiêu ki-lô-gam hạt tươi?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Hạt tươi = Thuần hạt + nước

Hạt khô = Thuần hạt + nước

Chú ý: Lượng thuần hạt trong hạt tươi và hạt khô bằng nhau

           Thuần hạt là phần hạt không chứa nước

Quảng cáo
decumar

Ví dụ 1: Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỉ lệ 19%, trong hạt khô chiếm 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được bao nhiêu ki-lô-gam hạt khô?

Giải

Khối lượng thuần hạt trong hạt tươi chiếm:

100% - 19% = 81% (so với hạt tươi)

Khối lượng thuần hạt là

500 x 81% = 405 (kg)

Khối lượng thuần hạt trong hạt khô chiếm:

100% - 10% = 90% (so với hạt khô)

Khối lượng hạt khô là:

405 : 90% = 450 (kg)

Đáp số: 450kg

Ví dụ 2: Hạt tươi có tỉ lệ nước là 15%, hạt khô có tỉ lệ nước là 10%. Để có 350kg hạt khô thì cần đem phơi bao nhiêu ki-lô-gam hạt tươi?

Giải

Khối lượng thuần hạt trong hạt khô chiếm:

100% - 10% = 90% (so với hạt khô)

Khối lượng thuần hạt là:

340 : 100 x 90 = 306 (kg)

Khối lượng thuần hạt trong hạt tươi chiếm:

100% - 15% = 85% (so với hạt tươi)

Khối lượng hạt tươi là

306 : 85% = 360 (kg)

Đáp số: 360 kg

Ví dụ 3: Người ta phơi 400kg hạt tươi, sau khi phơi thì khối lượng giảm đi 60kg. Tính tỉ số phần trăm giữa lượng nước và lượng thuần hạt có trong hạt đã phơi khô. Biết trong hạt tươi lượng nước chiếm tỉ lệ là 20%.

Giải

Khối lượng nước trong hạt tươi là:

400 : 100 x 20 = 80 (kg)

Khối lượng thuần hạt là

400 – 80 = 320 (kg)

Khối lượng hạt khô là

400 – 60 = 340 (kg)

Khối lượng nước trong hạt khô là

340 – 320 = 20 (kg)

Tỉ số phần trăm giữa lượng nước và lượng thuần hạt có trong hạt đã phơi khô là

20 : 320 = 0,0625 = 6,25%

Đáp số: 6,25%

Ví dụ 4: Rơm tươi chứa 55% nước, rơm khô chứa 4% nước. Hỏi phơi 1 tấn rơm tươi thu được bao nhiêu ki-lô-gam rơm khô? (Biết rằng trong quá trình phơi không có sự hao hụt nào khác ngoài nước)

Giải

Đổi 1 tấn = 1000 kg

Khối lượng nước có trong rơm tươi là

1000 : 100 x 55 = 550 (kg)

Khối lượng rơm là

1000 – 550 = 450 (kg)

Tỉ số phần trăm lượng rơm trong rơm khô là

100% - 4% = 96% (rơm khô)

450 kg rơm ứng với 96% khối lượng rơm khô.

Phơi 1 tấn rơm tươi thu được số ki-lô-gam rơm khô là

450 : 96% = 468,75 (kg)

Đáp số: 468,75 kg

Ví dụ 5: Tỉ lệ nước trong hạt cà phê tươi là 22%. Có 1 tấn hạt cà phê tươi đem phơi khô. Hỏi lượng nước cần bay hơi đi là bao nhiêu để lượng cà phê khô thu được chỉ có tỉ lệ nước là 4%?

Giải

Đổi 1 tấn = 1000 kg

Lượng nước có trong 1 tấn cà phê tươi là

1000 : 100 x 22 = 220 (kg)

Lượng thuần hạt có trong cà phê là

1000 – 220 = 780 (kg)

Lượng thuần hạt trong cà phê khô chiếm số phần trăm là

100% - 4% = 96%

Phơi 1 tấn hạt tươi  thu được số ki-lô-gam hạt khô là

780 : 96% = 812,5 (kg)

Lượng nước cần bay hơi là

1000 – 812,5 = 187,5 (kg)

Đáp số: 187,5 kg

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close