Dạng 3: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh. Lớp 5A có 36 % số học sinh xếp loại giỏi, 48% số học sinh xếp loại khá, số còn lại xếp loại trung bình. Biết tổng số học sinh giỏi và trung bình là 26 em. Tính số học sinh mỗi loại?

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó ta có thể lấy số đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 hoặc lấy số đó nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm.

Ví dụ 1: Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh.

Giải

Trường đó có số học sinh là

64 : 12,8 x 100 = 500 (học sinh)

Đáp số: 500 học sinh

Ví dụ 2: Lớp 5A có 36 % số học sinh xếp loại giỏi, 48% số học sinh xếp loại khá, số còn lại xếp loại trung bình. Biết tổng số học sinh giỏi và trung bình là 26 em. Tính số học sinh mỗi loại?

Giải

Số phần trăm học sinh trung bình là

100% - ( 36% + 48%) = 16%

Tổng số phần trăm của học sinh giỏi và học sinh trung bình là

36% + 16% = 52%

Số học sinh cả lớp là

26 : 52 x 100 = 50 (học sinh)

Số học sinh giỏi là

50 : 100 x 36 = 18 (học sinh)

Số học sinh khá là

50 : 100 x 48 = 24 (học sinh)

Số học sinh trung bình là

50 – (18 + 24) = 8 (học sinh)

Đáp số: Giỏi: 18 học sinh

            Khá: 24 học sinh

                   Trung bình: 8 học sinh

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close