Dạng 6: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Diện tích của một hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng chiều dài của nó thêm 10% và bớt chiều rộng của nó 2%?Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng nếu chiều dài tăng 20% số đo và chiều rộng giảm 15% số đo thì diện tích tăng thêm 20dm2.

Quảng cáo

Ví dụ 1: Diện tích của một hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng chiều dài của nó thêm 10% và bớt chiều rộng của nó 2%?

Giải

Coi chiều dài ban đầu là 100% thì chiều dài mới so với chiều dài ban đầu là 100% + 10% = 110%

Coi chiều rộng ban đầu là 100% thì chiều rộng mới so với chiều rộng ban đầu là 100% - 2% = 98%

Diện tích hình chữ nhật mới so với diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

110% x 98% = 107,8%

Số phần trăm diện tích tăng lên là 107,8% - 100% = 7,8%

Đáp số: Tăng: 7,8%

Ví dụ 2: Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng nếu chiều dài tăng 20% số đo và chiều rộng giảm 15% số đo thì diện tích tăng thêm 20dm2.

Giải

Coi chiều dài ban đầu là 100% thì chiều dài mới so với chiều dài ban đầu là 100% + 20% = 120%

Coi chiều rộng ban đầu là 100% thì chiều rộng mới so với chiều rộng ban đầu là 100% - 15% = 85%

Diện tích hình chữ nhật mới so với diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

120% x 85% = 102%

Số phần trăm diện tích tăng lên là

102% - 100% = 2% (diện tích ban đầu)

20dm2 ứng với 2% diện tích ban đầu. Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

20 : 2% = 1000 (dm2)

Đáp số: 1000 dm2

Ví dụ 3: Khối lượng công việc tăng 32%. Hỏi phải tăng số người lao động thêm bao nhiêu phần trăm để năng suất lao động tăng 10%.

Giải

Coi khối lượng công việc ban đầu là 100% thì khối lượng công việc mới so với công việc ban đầu là 132%

Coi năng suất lao động ban đầu là 100% thì năng suất lao động mới so với năng suất lao động ban đầu là 110%.

Để thực hiện được khối lượng công việc mới với năng suất lao động mới thì số phần trăm công nhân là

                            132 % : 110% = 120%

Số phần trăm người lao động tăng thêm là

                            120% - 100% = 20%

                                            Đáp số: 20%

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close