Dạng 2: Tìm giá trị phần trăm của một số - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Trong vườn có 1200 câu ăn quả. Trong đó số cây vải chiếm 30%, số cây nhãn chiếm 25%, còn lại là cây cam. Tính số câu mỗi loại có trong vườn? Một chiếc bàn là có giá 400 000 đồng được hạ giá 15%. Hỏi giá chiếc bàn là sau khi giảm là bao nhiêu tiền?

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Muốn tìm giá trị phần trăm của một số ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm hoặc lấy số đó nhân với số phần trăm rồi chia cho 100.

Ví dụ 1: Tìm:

a) 24% của 215                                 b) 38% của 125m

c) 75% của 150kg                             d) 125% của 80$\ell $

Giải

a) 24% của 215 là

215 : 100 x 24 = 51,6

b) 38% của 125m là

125 : 100 x 38 = 47,5 (m)

c) 75% của 150kg là

150 : 100 x 75 = 112,5 (kg)

d) 125% của 80$\ell $ là

80 : 100 x 125 = 100 ($\ell $)

Ví dụ 2: Trong vườn có 1200 câu ăn quả. Trong đó số cây vải chiếm 30%, số cây nhãn chiếm 25%, còn lại là cây cam. Tính số cây mỗi loại có trong vườn?

Giải

Số cây vải trong vườn là

1200 : 100 x 30 = 360 (cây)

Số cây nhãn trong vườn là

1200 : 100 x 25 = 300 (cây)

Số cây cam trong vườn là

1200 – (360 + 300) = 540 (cây)

Đáp số: Cây vải: 360 cây

                 Cây nhãn: 300 cây

              Cây cam: 540 cây

Ví dụ 3: Một chiếc bàn là có giá 400 000 đồng được hạ giá 15%. Hỏi giá chiếc bàn là sau khi giảm là bao nhiêu tiền?

Giải:

Cách 1:

Giá chiếc bàn là sau khi giảm chiếm số phần trăm là:

100% - 15 % = 85 %

Giá chiếc bàn là sau khi giảm là

400 000 : 100 x 85 = 340 000 (đồng)

Đáp số: 340 000 đồng

Cách 2:

Số tiền được hạ giá là

400 000 : 100 x 15 = 60 000 (đồng)

Giá chiếc bàn là sau khi giảm là

400 000 – 60 000 = 340 000 (đồng)

Đáp số: 340 000 đồng

Ví dụ 4: Tổng số công nhân của một xí nghiệp là 2500 người, trong đó 30% là công nhân nam. Hỏi số công nhân nữ hơn số công nhân nam là bao nhiêu người?

Giải

Số công nhân nam là

2500 : 100 x 30 = 750 (công nhân)

Số công nhân nữ là

2500 – 750 = 1750 (công nhân)

Số công nhân nữ hơn số công nhân nam là

1750 – 750 = 1000 (người)

Đáp số: 1000 người

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close