Dạng 4: Tính tổng dãy số cách đều Toán nâng cao lớp 5

Tính giá trị của A biết A = 1 + 2 + 3 + 4 + …. + 1996 Cho tổng sau A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 246 Hỏi phải thêm vào A bao nhiêu đơn vị để A chia hết cho 100.

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Kiến thức cần nhớ:

Tổng của dãy số cách đều = (số hạng đầu + số hạng cuối) x số số hạng : 2

Ví dụ 1: Tính giá trị của A biết:

A = 1 + 2 + 3 + 4 + …. + 1996

Bài giải

Dãy số trên có số số hạng là

(1996 – 1) : 1 + 1 = 1996 (số hạng)

Giá trị của A là

(1 + 1996) x 1996 : 2 = 1 993 006

Đáp số: 1 993 006

Ví dụ 2: Tính giá trị của B biết:

B = 1 + 3 + 5 + 7 + …. + 299

Bài giải

Dãy số trên có số số hạng là

(299 – 1) : 2 + 1 = 150 (số hạng)

Giá trị của B là

(1 + 299) x 150 : 2 = 22500

Đáp số: 22500

Bài tập áp dụng

Bài 1 :

Tính nhanh: 1 + 9 + 17 + …. + 73

Bài 2 :

Cho tổng sau A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 246

Hỏi phải thêm vào A bao nhiêu đơn vị để A chia hết cho 100.

Bài 3 :

Tính tổng 50 số lẻ liên tiếp biết số lẻ lớn nhất trong dãy đó là 2019.

Quảng cáo
close