Dạng 4: Tính tổng dãy số cách đều Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Tính giá trị của A biết A = 1 + 2 + 3 + 4 + …. + 1996 Cho tổng sau A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 246 Hỏi phải thêm vào A bao nhiêu đơn vị để A chia hết cho 100.

Quảng cáo

Kiến thức cần nhớ:

Tổng của dãy số cách đều = (số hạng đầu + số hạng cuối) x số số hạng : 2

Ví dụ 1: Tính giá trị của A biết:

A = 1 + 2 + 3 + 4 + …. + 1996

Bài giải

Dãy số trên có số số hạng là

(1996 – 1) : 1 + 1 = 1996 (số hạng)

Giá trị của A là

(1 + 1996) x 1996 : 2 = 1 993 006

Đáp số: 1 993 006

Ví dụ 2: Tính giá trị của B biết:

B = 1 + 3 + 5 + 7 + …. + 299

Bài giải

Dãy số trên có số số hạng là

(299 – 1) : 2 + 1 = 150 (số hạng)

Giá trị của B là

(1 + 299) x 150 : 2 = 22500

Đáp số: 22500

Bài tập áp dụng:

Bài 1 :

Tính nhanh: 1 + 9 + 17 + …. + 73

Bài 2 :

Cho tổng sau A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 246

Hỏi phải thêm vào A bao nhiêu đơn vị để A chia hết cho 100.

Bài 3 :

Tính tổng 50 số lẻ liên tiếp biết số lẻ lớn nhất trong dãy đó là 2019.

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close