Đề bài

Tính nhanh: 1 + 9 + 17 + …. + 73

Phương pháp

- Tính số số hạng của dãy số = (Số cuối - số đầu) : khoảng cách + 1

- Tính tổng của dãy số = (số cuối + số đầu) x số số hạng : 2

Lời giải chi tiết

Số số hạng của dãy là

(73 – 1) : 8 + 1 = 10 (số hạng)

Tổng của dãy số trên là

(73 + 1) x 10 : 2 = 370

Đáp số: 370

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tính nhanh: 1 + 9 + 17 + …. + 73

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cho tổng sau A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 246

Hỏi phải thêm vào A bao nhiêu đơn vị để A chia hết cho 100.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Tính tổng 50 số lẻ liên tiếp biết số lẻ lớn nhất trong dãy đó là 2019.

Xem lời giải >>