Đề bài

Tính tổng 50 số lẻ liên tiếp biết số lẻ lớn nhất trong dãy đó là 2019.

Phương pháp

- Tìm số khoảng cách = Số số hạng - 1

 - Tìm số đầu tiên của dãy = Số cuối - số khoảng cách x 2

- Tính tổng dãy số = (Số cuối + số đầu) x số số hạng : 2

Lời giải chi tiết

50 số lẻ liên tiếp thì có số khoảng cách là

50 – 1 = 49 (khoảng cách)

Số đầu tiên của dãy số trên là

2019 – 49 x 2 = 1921

Tổng của 50 số lẻ liên tiếp nêu trên là:

(2019 + 1921) x 50 : 2 = 98500

Đáp số: 98500

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tính nhanh: 1 + 9 + 17 + …. + 73

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cho tổng sau A = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 246

Hỏi phải thêm vào A bao nhiêu đơn vị để A chia hết cho 100.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Tính tổng 50 số lẻ liên tiếp biết số lẻ lớn nhất trong dãy đó là 2019.

Xem lời giải >>