Đề bài

Tìm chữ số tận cùng của S = 2 x 2 x 2 x 2 x ... x 2 x 2 (2019 số 2)

Phương pháp

- Tích của 4 thừa số 2 là 2 x 2 x 2 x 2 có tận cùng là 6

- Lấy 2019 : 4, từ đó tìm được chữ số tận cùng của tích đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có tích của 4 thừa số 2 là 2 x 2 x 2 x 2 có tận cùng là 6

Mà 2019 : 4 = 504 (dư 3)

Vậy 2019 thừa số được chia thành 504 nhóm (mỗi nhóm 4 thừa số) và dư 3 thừa số

Mỗi nhóm có tận cùng là 6. Ta có tích của các thừa số 6 có tận cùng là 6.

Vậy S có chữ số tận cùng là 8.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề