Đề bài

Lấy số 4 nhân với chính nó 2007 lần. Hỏi kết quả của phép tính có chữ số hàng đơn vị bằng bao nhiêu.

Phương pháp

- Tích của 4 thừa số 4 là 4 x 4 x 4 x 4 có tận cùng là 6

- Lấy 2007 : 4, từ đó tìm được chữ số tận cùng của tích đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có tích của 4 thừa số 4 là 4 x 4 x 4 x 4 có tận cùng là 6

Mà 2007 : 4 = 501 (dư 3)

Vậy 2007 thừa số được chia thành 501 nhóm (mỗi nhóm gồm 4 thừa số 4) và dư 3 thừa số 4

Mỗi nhóm có tận cùng là 6. Ta có tích của các thừa số 6 có tận cùng là 6.

Vậy tích của 2007 thừa số 4 có tận cùng là chữ số 4.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề