Đề bài

Tìm chữ số tận cùng của S = 7 x 17 x 27 x ... x 2037 x 2047

Phương pháp

- Tìm số thừa số trong tích trên

- Tích của 4 thừa số 7 là 7 x 7 x 7 x 7 có tận cùng là 1

- Lấy số số hạng : 4, từ đó tìm được chữ số tận cùng của tích đã cho.

 

Lời giải chi tiết

Nhận xét: Các thừa số trong tích trên đều có tận cùng là 7.

Số các thừa số trong tích trên là (2047 – 7) : 10 + 1 = 205 (số)

Ta có tích của 4 thừa số 7 là 7 x 7 x 7 x 7 có tận cùng là 1

Mà 205 : 4 = 51 (dư 1)

Vậy tích đã cho được chia thành 51 nhóm (mỗi nhóm 4 thừa số) và dư 1 thừa số

Xét tích các chữ số tận cùng của các thừa số:

Mỗi nhóm có tận cùng là chữ số 1.

Vậy S có chữ số tận cùng là 7.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề