Đề bài

Tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

S = 29 x 30 x 31 x ….. x 255

Phương pháp

Muốn tìm tích trên tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ta tìm số thừa số 5 có trong tích đó.

Lời giải chi tiết

Các thừa số chia hết cho 5 là: 30 ; 35 ; 40 ; ….. 255

Số thừa số chia hết cho 5 là

  (255 – 30) : 5 + 1 = 46 (số)

Các thừa số chia hết cho 25 trong tích trên là 50 ; 75 ; 100 ; …. 250

Số thừa số chia hết cho 25 trong dãy trên là

         (250 – 50) : 25 + 1 = 9 (số)

Có 2 thừa số chia hết cho 125 trong dãy trên là 125 và 250.

Số thừa số 5 trong tích là 46 + 9 + 2 = 57 (thừa số 5)

Vậy tích đã cho tận cùng là 57 chữ số 0.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề