Đề bài

Tìm chữ số tận cùng của S = 9 x 19 x 29 x ... x 2019 x 2029

Phương pháp

- Tìm số thừa số có trong tích trên

- Tích của 4 thừa số 9 là 9 x 9 x 9 x 9 có tận cùng là 1

- Lấy số thừa số chia cho 4, từ đó tìm được chữ số tận cùng của tích đã cho.

Lời giải chi tiết

Số các thừa số trong tích trên là (2029 – 9) : 10 + 1 = 203 (số)

Nhận xét: Các thừa số trong tích đều có tận cùng là 9.

Ta có tích của 4 thừa số 9 là 9 x 9 x 9 x 9 có tận cùng là 1

Mà 203 : 4 = 50 (dư 3)

Vậy 203 thừa số được chia thành 50 nhóm (mỗi nhóm gồm 4 thừa số) và dư 3 thừa số.

Xét tích các chữ số tận cùng của các thừa số:

Mỗi nhóm có tận cùng là 1.

Vậy S có chữ số tận cùng là 9.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề