Đề bài

Lấy số 7 nhân với chính nó 78 lần thì được một số có chữ số tận cùng bằng bao nhiêu.

Phương pháp

Tích của 4 thừa số 7 là 7 x 7 x 7 x 7 có tận cùng là 1

Lấy 78 : 4 từ đó tìm được chữ số tận cùng của tích đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có tích của 4 thừa số 7 là 7 x 7 x 7 x 7 có tận cùng là 1

Mà 78 : 4 = 19 (dư 2)

Vậy 78 thừa số được chia thành 19 nhóm (mỗi nhóm gồm 4 thừa số) và dư 2 thừa số

Mỗi nhóm có tận cùng là 1.

Vậy tích của 78 thừa số 7 có chữ số tận cùng là 9.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề