Đề bài

Tìm chữ số tận cùng của kết quả sau:

A = 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x ... x 2019 + 2 x 4 x 6 x 8 x ... x 2018

Phương pháp

- Tích của thừa số 5 nhân với số lẻ cho tận cùng là 5

- Tích của thừa số có tận cùng là 0 nhân với một số bất kì cho tận cùng là 0

Lời giải chi tiết

Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x ... x 2019 có tận cùng là 5 (Vì tích có thừa số 5 nhân với các số lẻ)

Tích 2 x 4 x 6 x 8 x ... x 2018 có tận cùng là 0 (Vì trong tích có các thừa số tận cùng là 0)

Vậy A có tận cùng là 5.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề