Đề bài

Kết quả của dãy tính sau tận cùng là chữ số nào?

a) 1991 x 1992 x 1993 x 1994 + 1995 x 1996 x 1997 x 1998 x 1999

b) 1992 x 1993 x 1994 x 1995 + 1996 x 1997 x 1998 x 2000

Phương pháp

Tìm chữ số tận cùng của mỗi tích.

Lời giải chi tiết

a) Ta có 1 x 2 x 3 x 4 có tận cùng là 4.

            5 x 6 x 7 x 8 x 9 có tận cùng là 0

Nên 1991 x 1992 x 1993 x 1994 + 1995 x 1996 x 1997 x 1998 x 1999 có tận cùng là 4.

b) Ta có 2 x 3 x 4 x 5 có tận cùng là 0

    6 x 7 x 8 x 0 có tận cùng là 0

    Nên 1992 x 1993 x 1994 x 1995 + 1996 x 1997 x 1998 x 2000 có tận cùng là 0

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề