Đề bài

Tìm chữ số tận cùng của dãy sau: 11 x 13 x 15 x 17 x ... x 2019

Phương pháp

Tích của thừa số có tận cùng là 5 nhân với các số lẻ cho chữ số tận cùng là 5.

Lời giải chi tiết

Tích 11 x 13 x 15 x 17 x ... x 2019 có tận cùng bằng 5 vì trong tích có thừa số tận cùng 5 nhân với các số lẻ.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề