Đề bài

Tìm chữ số tận cùng của dãy sau: 11 x 13 x 15 x …. x 2019.

Phương pháp

Tích của thừa số có tận cùng là 5 với các số lẻ cho chữ số tận cùng là 5.

Lời giải chi tiết

Tích trên có tận cùng là 5 vì 5 nhân với các số lẻ cho tích có tận cùng là 5.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề