Đề bài

Tích 1 x 2 x 3 x …. x 98 x 99 x 100 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

Phương pháp

Mỗi thừa số 5 nhân với một số chẵn cho 1 chữ số 0 tận cùng.

Để tìm tích trên tận cùng là bao nhiêu chữ số 0 ta tìm số thừa số 5 có trong tích đó.

Lời giải chi tiết

Các thừa số chia hết cho 5 trong tích trên là: 5 , 10 , 15, 20, ….., 100

Số thừa số chia hết cho 5 là (100 – 5) : 5 + 1 = 20 (số)

Số thừa số chia hết cho 25 là (100 – 25) : 25 + 1 = 4 (số)

Ta có 25 = 5 x 5

          50 = 5 x 5 x 2

          75 = 5 x 5 x 3

          100 = 5 x 5 x 4

Số thừa số 5 trong tích là 20 + 4 = 24 (thừa số 5)

Mỗi thừa số 5 khi nhân với một số chẵn cho 1 chữ số 0 tận cùng.

Vậy tích đã cho có 24 chữ số 0 tận cùng.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề