Đề bài

Tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

A = 34 x 35 x 36 x …. x 85

Phương pháp

Mỗi thừa số 5 khi nhân với một số chẵn cho tận cùng là 1 chữ số 0.

Muốn tìm tích trên tận cùng là bao nhiêu chữ số 0 ta tìm số thừa số 5 có trong tích đó.

Lời giải chi tiết

Các thừa số chia hết cho 5 trong tích trên là: 35 ; 40 ; 45 ; ….. 85

Số thừa số chia hết cho 5 là

 (85 – 35) : 5 + 1 = 11 (số)

Có 2 thừa số chia hết cho 25 là 50 và 75

Trong đó: 50 = 5 x 5 x 2

                 75 = 5 x 5 x 3

Số thừa số 5 trong tích là 11 + 2 = 13 (thừa số 5)

Mỗi thừa số 5 khi nhân với một số chẵn cho tận cùng là 1 chữ số 0.

Vậy tích đã cho có 13 chữ số 0 tận cùng.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề