Đề bài

Tìm chữ số tận cùng của: A = 2 x 2 x 2 x ... x 2 (101 số 2)

Phương pháp

Ta có 2 x 2 x 2 x 2 cho chữ số tận cùng là 6

Thực hiện phép chia 101 : 4 từ đó tìm được chữ số tận cùng của tích đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có 2 x 2 x 2 x 2 = 14 nên tích của 4 số 2 cho chữ số tận cùng là 6

Mà 101 : 4 = 25 (dư 1)

Vậy 101 thừa số 2 ta nhóm được 25 nhóm và dư 1 thừa số 2.

Mỗi nhóm có chữ số tận cùng là 6.

Ta có tích của các thừa số 6 là 6 x 6 x ..… x 6 có tận cùng là 6.

Vậy A có chữ số tận cùng là 2.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề