Đề bài

Không thực hiện các phép tính, hãy cho biết mỗi kết quả sau có tận bằng chữ số nào?

a) (1999 + 2378 + 4545 + 7956) – (315 + 598 + 736 + 89)

b) 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x ... x 2019

c) 11 x 13 x 15 x 17 + 23 x 25 x 27 x 29 + 31 x 33 x 35 x 37 + 45 x 47 x 49 x 51

d) 56 x 66 x 76 x 86 – 51 x 61 x 71 x 81

Lời giải chi tiết

a) Tổng 1999 + 2378 + 4545 + 7956 có chữ số tận cùng là 8

Tổng 315 + 598 + 736 + 89 có chữ số tận cùng là 8

Vậy (1999 + 2378 + 4545 + 7956) – (315 + 598 + 736 + 89) có chữ số tận cùng bằng 0.

 

b) Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x ... x 2019 có tận cùng bằng 5 vì trong tích có thừa số 5 và các thừa số còn lại đều là số lẻ.

 

c) Các tích 11 x 13 x 15 x 17 ; 23 x 25 x 27 x 29 ; 31 x 33 x 35 x 37 và 45 x 47 x 49 x 51 đều có tận cùng bằng 5 nên kết quả của phép tính có chữ số tận cùng là 0.

 

d) Tích 56 x 66 x 76 x 86 có tận cùng là 6.

Tích 51 x 61 x 71 x 81 có tận cùng là 1

Vậy 56 x 66 x 76 x 86 – 51 x 61 x 71 x 81 có kết quả tận cùng là 5.

 

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề