Trắc nghiệm Bài 54. Polime - Hóa học 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Khái niệm đúng về polime là

 • A

  Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn.

 • B

  Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn.

 • C

  Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng.

 • D

  Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Khái niệm đúng về polime là: Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành.

Câu hỏi 2 :

Chất có phản ứng trùng hợp tạo nên PE là

 • A

  Metan        

 • B

  Amino axit 

 • C

  Etilen      

 • D

  Etanol

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Chất có phản ứng trùng hợp tạo nên PE là etilen

PTHH: nCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,\,xt}$ (-CH2-CH2-)n

Câu hỏi 3 :

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là

 • A

  C6H12O6         

 • B

  C6H10O5     

 • C

  Amino axit   

 • D

  saccarozơ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là C6H10O5  

Câu hỏi 4 :

Tính chất chung của polime là

 • A

  Chất lỏng, không màu, không tan trong nước.

 • B

  Chất khí, không màu, không tan trong nước.

 • C

  Chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước.

 • D

  Chất rắn, không màu, không mùi.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Tính chất chung của polime là : Chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước.

Câu hỏi 5 :

Polime nào được tổng hợp từ quá trình quang hợp?

 • A

  Tinh bột.         

 • B

  Protein.      

 • C

  Cao su thiên nhiên. 

 • D

  Polietilen

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cần nắm được lí thuyết về phản ứng quang hợp (trong bài Tinh bột và xenlulozơ)

Lời giải chi tiết :

Polime tổng hợp từ quá trình quang hợp là tinh bột

PTHH: 6nCO2 + 5nH2O $\xrightarrow[anh\,sang]{clorophin}$ (-C6H10O5-) + 6nO2

Câu hỏi 6 :

Một polime Y có cấu tạo như sau:  …-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… Công thức một mắt xích của polime Y là

 • A

  -CH2-CH2-CH2-    

 • B

  -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-   

 • C

  -CH2-    

 • D

  -CH2-CH­2-

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Polime Y có cấu tạo:  …-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… => Y là polietilen

=> công thức một mắt xích của polime là -CH2-CH­2-

Câu hỏi 7 :

PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa,… Công thức một mắt xích của PVC là

 • A
 • B
 • C

  –CH2-CH2-

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa,… Công thức một mắt xích của PVC là

Câu hỏi 8 :

Cao su Buna là cao su tổng hợp rất phổ biến, có công thức cấu tạo như sau:

…-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-…

Công thức một mắt xích và công thức tổng quát của cao su Buna là

 • A

  -CH2-CH=CH- và [-CH2-CH=CH-]n 

 • B

  -CH2-CH=CH-CH2- và [-CH2-CH=CH-CH2-CH2-]n

 • C

  -CH2-CH=CH-CH2- và [-CH2-CH=CH-CH2-]n

 • D

  -CH2-CH=CH-CH2-CH2- và [-CH2-CH=CH-CH2-CH2-]n

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Viết lại công thức cấu tạo của cao su Buna là:

…(-CH2-CH=CH-CH2-)(CH2-CH=CH-CH2-)(CH2-CH=CH-CH2-)…

=> công thức một mắt xích là  -CH2-CH=CH-CH2-

=> công thức tổng quát của cao su Buna là [-CH2-CH=CH-CH2-]n

Câu hỏi 9 :

Polietilen có khối lượng phân tử 14000 đvC. Hệ số trùng hợp n là

 • A

  300

 • B

  500

 • C

  200

 • D

  100

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

+) Mắt xích của polietilen là -CH2-CH2- => Mmắt xích

+)  Mpolime = n . Mmắt xích => n

Lời giải chi tiết :

nCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,xt}$ (-CH2-CH2-)n

Mắt xích của polietilen là -CH2-CH2- => Mmắt xích = 28

Ta có:  Mpolime = n . Mmắt xích => 28.n = 14000 => n = 500

Câu hỏi 10 :

Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hóa của PVC là bao nhiêu?

 • A

  10000

 • B

  13000

 • C

  12000

 • D

  15000

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Bước 1: Xác định CTCT mắt xích của PVC, tính Mmắt xích 

Mắt xích của PVC là: -CH2-CHCl- => Mmắt xích 

Bước 2: Tính hệ số polime hóa của PVC

Mpolime = n . Mmắt xích => n

Lời giải chi tiết :

Mắt xích của PVC là: -CH2-CHCl-

=> Mmắt xích = 62,5

Ta có: Mpolime = n . Mmắt xích

=> Hệ số polime hóa của PVC là : $n=\frac{750000}{62,5}=12000$

Câu hỏi 11 :

Để thu được 1 tấn PVC thì khối lượng vinyl clorua cần dùng là (hiệu suất phản ứng là 90%)

 • A

  1 tấn      

 • B

  0,9 tấn     

 • C

  0,1 tấn      

 • D

  1,11 tấn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

PTHH:  nCH2=CHCl $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,xt}$ (-CH2-CHCl-)n

              vinyl clorua                       PVC

+) Áp dụng bảo toàn khối lượng: mvinyl clorua = mPVC

+) Vì hiệu suất phản ứng là 90% => mTT = $\frac{{{m}_{LT}}}{H%}$

Lời giải chi tiết :

PTHH:  nCH2=CHCl $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,xt}$ (-CH2-CHCl-)n

              vinyl clorua                       PVC

Áp dụng bảo toàn khối lượng: mvinyl clorua = mPVC

=> mvinyl clorua theo lí thuyết = 1 tấn

Vì hiệu suất phản ứng là 90% => khối lượng vinyl clorua thực tế cần dùng là:

m = $\frac{1}{90\%}=1,11$ tấn

Câu hỏi 12 :

Trùng hợp 0,5 tấn etilen với hiệu suất 90% thì khối lượng polietilen thu được là

 • A

  0,5 tấn.

 • B

  5 tấn.

 • C

  4,5 tấn.

 • D

  0,45 tấn.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

nCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,xt}$ (-CH2-CH2-)n

+) Áp dụng bảo toàn khối lượng: mpolietilen (LT) = metilen  

+) Hiệu suất phản ứng là 90% => mpolietilen thực tế 

Lời giải chi tiết :

nCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,xt}$ (-CH2-CH2-)n

Áp dụng bảo toàn khối lượng: mpolietilen = metilen  

=> khối lượng polietilen theo lí thuyết là: 0,5 tấn

Vì hiệu suất phản ứng là 90% => khối lượng polietilen thực tế thu được là

mpolietilen thực tế = 0,5.90% = 0,45 tấn

Câu hỏi 13 :

Trùng hợp 22,4 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng polime thu được là bao nhiêu? Biết hệ số trùng hợp là 500.

 • A

  2,24 gam        

 • B

  4,48 gam      

 • C

  2,80 gam 

 • D

  3,36 gam

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

500CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)500  

 500                           1

0,1 mol        →         2.10-4 mol

+) Mpolime = 28.500 => mpolietilen (LT) = 2.10-4.14000

+) mpolime (TT) = mpolime (LT) . H%

Lời giải chi tiết :

Số mol etilen là: ${{n}_{{{C}_{2}}{{H}_{4}}}}=\frac{2,24}{22,4}=0,1\,mol$

Khối lượng của etilen là: m = 0,1.28 = 2,8 gam

Vì hệ số trùng hợp của etilen là 500 nên ta có phương trình

500CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)500  

 500                           1

0,1 mol        →         2.10-4 mol

Ta có: Mpolime = 28.500 = 14000

=> mpolietilen (LT) = 2.10-4.14000 = 2,8 gam

Với hiệu suất là 80% thì khối lượng polime thu được là:

mpolime (TT) = mpolime (LT) . H% = 2,8.80% = 2,24 gam

close