Trắc nghiệm Bài 54. Polime - Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 :

Khái niệm đúng về polime là

 • A

  Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn.

 • B

  Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn.

 • C

  Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng.

 • D

  Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành.

Câu 2 :

Chất có phản ứng trùng hợp tạo nên PE là

 • A

  Metan        

 • B

  Amino axit 

 • C

  Etilen      

 • D

  Etanol

Câu 3 :

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là

 • A

  C6H12O6         

 • B

  C6H10O5     

 • C

  Amino axit   

 • D

  saccarozơ

Câu 4 :

Tính chất chung của polime là

 • A

  Chất lỏng, không màu, không tan trong nước.

 • B

  Chất khí, không màu, không tan trong nước.

 • C

  Chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước.

 • D

  Chất rắn, không màu, không mùi.

Câu 5 :

Polime nào được tổng hợp từ quá trình quang hợp?

 • A

  Tinh bột.         

 • B

  Protein.      

 • C

  Cao su thiên nhiên. 

 • D

  Polietilen

Câu 6 :

Một polime Y có cấu tạo như sau:  …-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… Công thức một mắt xích của polime Y là

 • A

  -CH2-CH2-CH2-    

 • B

  -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-   

 • C

  -CH2-    

 • D

  -CH2-CH­2-

Câu 7 :

PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa,… Công thức một mắt xích của PVC là

 • A
 • B
 • C

  –CH2-CH2-

 • D
Câu 8 :

Cao su Buna là cao su tổng hợp rất phổ biến, có công thức cấu tạo như sau:

…-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-…

Công thức một mắt xích và công thức tổng quát của cao su Buna là

 • A

  -CH2-CH=CH- và [-CH2-CH=CH-]n 

 • B

  -CH2-CH=CH-CH2- và [-CH2-CH=CH-CH2-CH2-]n

 • C

  -CH2-CH=CH-CH2- và [-CH2-CH=CH-CH2-]n

 • D

  -CH2-CH=CH-CH2-CH2- và [-CH2-CH=CH-CH2-CH2-]n

Câu 9 :

Polietilen có khối lượng phân tử 14000 đvC. Hệ số trùng hợp n là

 • A

  300

 • B

  500

 • C

  200

 • D

  100

Câu 10 :

Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hóa của PVC là bao nhiêu?

 • A

  10000

 • B

  13000

 • C

  12000

 • D

  15000

Câu 11 :

Để thu được 1 tấn PVC thì khối lượng vinyl clorua cần dùng là (hiệu suất phản ứng là 90%)

 • A

  1 tấn      

 • B

  0,9 tấn     

 • C

  0,1 tấn      

 • D

  1,11 tấn

Câu 12 :

Trùng hợp 0,5 tấn etilen với hiệu suất 90% thì khối lượng polietilen thu được là

 • A

  0,5 tấn.

 • B

  5 tấn.

 • C

  4,5 tấn.

 • D

  0,45 tấn.

Câu 13 :

Trùng hợp 22,4 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng polime thu được là bao nhiêu? Biết hệ số trùng hợp là 500.

 • A

  2,24 gam        

 • B

  4,48 gam      

 • C

  2,80 gam 

 • D

  3,36 gam

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khái niệm đúng về polime là

 • A

  Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử lớn.

 • B

  Polime là hợp chất được tạo thành từ các phân tử có phân tử khối nhỏ hơn.

 • C

  Polime là sản phẩm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng.

 • D

  Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khái niệm đúng về polime là: Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành.

Câu 2 :

Chất có phản ứng trùng hợp tạo nên PE là

 • A

  Metan        

 • B

  Amino axit 

 • C

  Etilen      

 • D

  Etanol

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chất có phản ứng trùng hợp tạo nên PE là etilen

PTHH: nCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,\,xt}$ (-CH2-CH2-)n

Câu 3 :

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là

 • A

  C6H12O6         

 • B

  C6H10O5     

 • C

  Amino axit   

 • D

  saccarozơ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mắt xích của tinh bột, xenlulozơ là C6H10O5  

Câu 4 :

Tính chất chung của polime là

 • A

  Chất lỏng, không màu, không tan trong nước.

 • B

  Chất khí, không màu, không tan trong nước.

 • C

  Chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước.

 • D

  Chất rắn, không màu, không mùi.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tính chất chung của polime là : Chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước.

Câu 5 :

Polime nào được tổng hợp từ quá trình quang hợp?

 • A

  Tinh bột.         

 • B

  Protein.      

 • C

  Cao su thiên nhiên. 

 • D

  Polietilen

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cần nắm được lí thuyết về phản ứng quang hợp (trong bài Tinh bột và xenlulozơ)

Lời giải chi tiết :

Polime tổng hợp từ quá trình quang hợp là tinh bột

PTHH: 6nCO2 + 5nH2O $\xrightarrow[anh\,sang]{clorophin}$ (-C6H10O5-) + 6nO2

Câu 6 :

Một polime Y có cấu tạo như sau:  …-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… Công thức một mắt xích của polime Y là

 • A

  -CH2-CH2-CH2-    

 • B

  -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-   

 • C

  -CH2-    

 • D

  -CH2-CH­2-

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Polime Y có cấu tạo:  …-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… => Y là polietilen

=> công thức một mắt xích của polime là -CH2-CH­2-

Câu 7 :

PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa,… Công thức một mắt xích của PVC là

 • A
 • B
 • C

  –CH2-CH2-

 • D

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa,… Công thức một mắt xích của PVC là

Câu 8 :

Cao su Buna là cao su tổng hợp rất phổ biến, có công thức cấu tạo như sau:

…-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-…

Công thức một mắt xích và công thức tổng quát của cao su Buna là

 • A

  -CH2-CH=CH- và [-CH2-CH=CH-]n 

 • B

  -CH2-CH=CH-CH2- và [-CH2-CH=CH-CH2-CH2-]n

 • C

  -CH2-CH=CH-CH2- và [-CH2-CH=CH-CH2-]n

 • D

  -CH2-CH=CH-CH2-CH2- và [-CH2-CH=CH-CH2-CH2-]n

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Viết lại công thức cấu tạo của cao su Buna là:

…(-CH2-CH=CH-CH2-)(CH2-CH=CH-CH2-)(CH2-CH=CH-CH2-)…

=> công thức một mắt xích là  -CH2-CH=CH-CH2-

=> công thức tổng quát của cao su Buna là [-CH2-CH=CH-CH2-]n

Câu 9 :

Polietilen có khối lượng phân tử 14000 đvC. Hệ số trùng hợp n là

 • A

  300

 • B

  500

 • C

  200

 • D

  100

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+) Mắt xích của polietilen là -CH2-CH2- => Mmắt xích

+)  Mpolime = n . Mmắt xích => n

Lời giải chi tiết :

nCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,xt}$ (-CH2-CH2-)n

Mắt xích của polietilen là -CH2-CH2- => Mmắt xích = 28

Ta có:  Mpolime = n . Mmắt xích => 28.n = 14000 => n = 500

Câu 10 :

Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hóa của PVC là bao nhiêu?

 • A

  10000

 • B

  13000

 • C

  12000

 • D

  15000

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Bước 1: Xác định CTCT mắt xích của PVC, tính Mmắt xích 

Mắt xích của PVC là: -CH2-CHCl- => Mmắt xích 

Bước 2: Tính hệ số polime hóa của PVC

Mpolime = n . Mmắt xích => n

Lời giải chi tiết :

Mắt xích của PVC là: -CH2-CHCl-

=> Mmắt xích = 62,5

Ta có: Mpolime = n . Mmắt xích

=> Hệ số polime hóa của PVC là : $n=\frac{750000}{62,5}=12000$

Câu 11 :

Để thu được 1 tấn PVC thì khối lượng vinyl clorua cần dùng là (hiệu suất phản ứng là 90%)

 • A

  1 tấn      

 • B

  0,9 tấn     

 • C

  0,1 tấn      

 • D

  1,11 tấn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

PTHH:  nCH2=CHCl $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,xt}$ (-CH2-CHCl-)n

              vinyl clorua                       PVC

+) Áp dụng bảo toàn khối lượng: mvinyl clorua = mPVC

+) Vì hiệu suất phản ứng là 90% => mTT = $\frac{{{m}_{LT}}}{H%}$

Lời giải chi tiết :

PTHH:  nCH2=CHCl $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,xt}$ (-CH2-CHCl-)n

              vinyl clorua                       PVC

Áp dụng bảo toàn khối lượng: mvinyl clorua = mPVC

=> mvinyl clorua theo lí thuyết = 1 tấn

Vì hiệu suất phản ứng là 90% => khối lượng vinyl clorua thực tế cần dùng là:

m = $\frac{1}{90\%}=1,11$ tấn

Câu 12 :

Trùng hợp 0,5 tấn etilen với hiệu suất 90% thì khối lượng polietilen thu được là

 • A

  0,5 tấn.

 • B

  5 tấn.

 • C

  4,5 tấn.

 • D

  0,45 tấn.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

nCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,xt}$ (-CH2-CH2-)n

+) Áp dụng bảo toàn khối lượng: mpolietilen (LT) = metilen  

+) Hiệu suất phản ứng là 90% => mpolietilen thực tế 

Lời giải chi tiết :

nCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t}^{o}},\,xt}$ (-CH2-CH2-)n

Áp dụng bảo toàn khối lượng: mpolietilen = metilen  

=> khối lượng polietilen theo lí thuyết là: 0,5 tấn

Vì hiệu suất phản ứng là 90% => khối lượng polietilen thực tế thu được là

mpolietilen thực tế = 0,5.90% = 0,45 tấn

Câu 13 :

Trùng hợp 22,4 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng polime thu được là bao nhiêu? Biết hệ số trùng hợp là 500.

 • A

  2,24 gam        

 • B

  4,48 gam      

 • C

  2,80 gam 

 • D

  3,36 gam

Đáp án : A

Phương pháp giải :

500CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)500  

 500                           1

0,1 mol        →         2.10-4 mol

+) Mpolime = 28.500 => mpolietilen (LT) = 2.10-4.14000

+) mpolime (TT) = mpolime (LT) . H%

Lời giải chi tiết :

Số mol etilen là: ${{n}_{{{C}_{2}}{{H}_{4}}}}=\frac{2,24}{22,4}=0,1\,mol$

Khối lượng của etilen là: m = 0,1.28 = 2,8 gam

Vì hệ số trùng hợp của etilen là 500 nên ta có phương trình

500CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)500  

 500                           1

0,1 mol        →         2.10-4 mol

Ta có: Mpolime = 28.500 = 14000

=> mpolietilen (LT) = 2.10-4.14000 = 2,8 gam

Với hiệu suất là 80% thì khối lượng polime thu được là:

mpolime (TT) = mpolime (LT) . H% = 2,8.80% = 2,24 gam

close