Trắc nghiệm Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn - Hóa học 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chất nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại

 • A

  O2.

 • B

  CO2.   

 • C

  H2O.

 • D

  N2.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Trong khí quyển chứa những khí trơ ở nhiệt độ thường, không gây ra sự ăn mòn kim loại

Lời giải chi tiết :

Chất trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại là N2 vì N2 là khí trơ ở điều kiện thường

Câu hỏi 2 :

Các dụng cụ như: cuốc, xẻng, dao, búa,… khi lao động xong con người ta phải lau, chùi (vệ sinh) các thiết bị này. Việc làm này nhằm mục đích

 • A

  thể hiện tính cẩn thận của người lao động.

 • B

  làm các thiết bị không bị gỉ.

 • C

  để cho mau bén.

 • D

  để sau này bán lại không bị lỗ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Các dụng cụ như: cuốc, xẻng, dao, búa,… khi lao động xong con người ta phải lau, chùi (vệ sinh) các thiết bị này. Việc làm này nhằm mục đích làm các thiết bị không bị gỉ.

Câu hỏi 3 :

Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng?

 • A

  Ăn mòn hóa học là một quá trình phản ứng trong đó kim loại là chất bị ăn mòn.

 • B

  Ăn mòn hóa học xảy ra tại bề mặt kim loại.

 • C

  Ăn mòn hóa học càng mạnh khi nồng độ chất ăn mòn càng lớn và nhiệt độ càng cao.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Kết luận đúng là:

- Ăn mòn hóa học là một quá trình phản ứng trong đó kim loại là chất bị ăn mòn

- Ăn mòn hóa học xảy ra tại bề mặt kim loại

- Ăn mòn hóa học càng mạnh khi nồng độ chất ăn mòn càng lớn và nhiệt độ càng cao

Câu hỏi 4 :

Kim loại nào sau đây có khả năng tự tạo ra màng oxit cứng bảo vệ khi để ngoài không khí?

 • A

  Al

 • B

  Fe

 • C

  Ca

 • D

  Na

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cần nắm được tính chất hóa học của kim loại tác dụng với oxi trong không khí

Lời giải chi tiết :

Kim loại có khả năng tự tạo ra màng oxit cứng bảo vệ khi để ngoài không khí là Al. Al trong không khí thường có lớp màng oxit Al2O3 bảo vệ.

Câu hỏi 5 :

Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên?

 • A

  Ancol etylic.

 • B

  Nước cất.       

 • C

  Dầu hoả.

 • D

  Axit clohidric.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cần nắm được những chất nào có khả năng phản ứng với kim loại ở nhiệt độ thường

Lời giải chi tiết :

Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hóa chất có khả năng gây ra ăn mòn kim loại là axit HCl vì HCl có khả năng phản ứng với kim loại.

Câu hỏi 6 :

Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hoá trong môi trường được gọi là :

 • A

  sự khử kim loại.                                              

 • B

  sự tác dụng của kim loại với nước.

 • C

  sự ăn mòn hóa học.                                        

 • D

  sự ăn mòn điện hoá học.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hoá trong môi trường được gọi là sự ăn mòn hóa học

Câu hỏi 7 :

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do :

 • A

  Tác dụng hoá học của các chất trong môi trường xung quanh.

 • B

  Kim loại phản ứng hoá học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.

 • C

  Kim loại tác dụng với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng diện.

 • D

  Tác động cơ học.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

“ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do tác dụng hoá học của các chất trong môi trường xung quanh.

Câu hỏi 8 :

Ăn mòn kim loại do ma sát được gọi là:

 • A
  Ăn mòn vật lý.            
 • B
  Ăn mòn hóa học.        
 • C
  Ăn mòn sinh học.        
 • D
  Ăn mòn toán học.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về ăn mòn kim loại

Lời giải chi tiết :

Ăn mòn kim loại do ma sát không làm thay đổi tính chất hóa học của kim loại => là ăn mòn vật lí

close