Trắc nghiệm Bài 26. Clo - Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 :

Nguyên liệu được dùng để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm là:

 • A

  H2SO4

 • B

  HCl đặc

 • C

  HNO3

 • D

  H2SO3

Câu 2 :

Dung dịch hỗn hợp hai muối natri clorua và natri hipoclorit được gọi là gì?

 • A

  Nước gia-ven

 • B

  Nước muối     

 • C

  Nước axeton

 • D

  Nước cất

Câu 3 :

Dung dịch nước clo có màu gì?

 • A

  Xanh lục

 • B

  Hồng

 • C

  Tím

 • D

  Vàng lục

Câu 4 :

Clo tác dụng với hiđro tạo thành sản phẩm gì?

 • A

  Hiđro clorua

 • B

  Hiđro florua    

 • C

  Hiđro bromua 

 • D

  Hiđro iotua

Câu 5 :

Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp gì?

 • A

  Điện phân dung dịch

 • B

  Thủy phân      

 • C

  Nhiệt phân      

 • D

  Điện phân nóng chảy

Câu 6 :

Clo tác dụng với sắt dư, sản phẩm thu được là:

 • A

  FeCl3

 • B

  FeCl2

 • C

  Fe

 • D

  Fe và FeCl3

Câu 7 :

Cho dung dịch NaOH 1M để tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của muối natri clorua thu được là

 • A

  0,05M.

 • B

  0,5M.

 • C

  1,0M.

 • D

  1,5M.

Câu 8 :

Hòa tan hoàn toàn 52,2 gam MnO2 trong dung dịch HCl đặc, nóng, dư thì sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí Cl2 (đktc)?

 • A

  6,72 lít.           

 • B

  13,44 lít.           

 • C

  14,56 lít.

 • D

  19,2 lít.

Câu 9 :

Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ là oxi, clo, hiđroclorua. Để phân biệt các khí đó có thể dùng một hóa chất là

 • A

  quì tím ẩm                  

 • B

  dd NaOH               

 • C

  dd AgNO3              

 • D

  dd brom

Câu 10 :

Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt: oxi, hiđro, clo và khí cacbonic. Bằng cách nào trong các cách sau đây để phân biệt mỗi khí trên (tiến hành theo trình tự sau):

 • A

  Dùng nước vôi trong dư.

 • B

  Dùng nước vôi trong dư, sau đó dùng quỳ tím ẩm.

 • C

  Dùng tàn đom đóm, sau đó dùng quỳ tím ẩm.

 • D

  Dùng quỳ tím ẩm, sau đó dùng nước vôi trong.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyên liệu được dùng để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm là:

 • A

  H2SO4

 • B

  HCl đặc

 • C

  HNO3

 • D

  H2SO3

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyên liệu được dùng để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm là HCl đặc

MnO2(r) + 4HClđặc → MnCl2 + Cl2(k) + 2H2O

Câu 2 :

Dung dịch hỗn hợp hai muối natri clorua và natri hipoclorit được gọi là gì?

 • A

  Nước gia-ven

 • B

  Nước muối     

 • C

  Nước axeton

 • D

  Nước cất

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết nước gia-ven

Lời giải chi tiết :

Dung dịch hỗn hợp hai muối natri cloruavà natri hipoclorit được gọi là nước gia-ven

Câu 3 :

Dung dịch nước clo có màu gì?

 • A

  Xanh lục

 • B

  Hồng

 • C

  Tím

 • D

  Vàng lục

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất HCl, HClO và Cl2 nên có màu vàng lục, mùi hắc của khí clo.

Câu 4 :

Clo tác dụng với hiđro tạo thành sản phẩm gì?

 • A

  Hiđro clorua

 • B

  Hiđro florua    

 • C

  Hiđro bromua 

 • D

  Hiđro iotua

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Clo tác dụng với hiđro tạo thành hiđro clorua

H2 + Cl2 → 2HCl

Câu 5 :

Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp gì?

 • A

  Điện phân dung dịch

 • B

  Thủy phân      

 • C

  Nhiệt phân      

 • D

  Điện phân nóng chảy

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch

Câu 6 :

Clo tác dụng với sắt dư, sản phẩm thu được là:

 • A

  FeCl3

 • B

  FeCl2

 • C

  Fe

 • D

  Fe và FeCl3

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Clo tác dụng với sắt xảy ra phản ứng:

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3

Tuy Fe dư nhưng đây không phải trong dung dịch, do đó Fe không tiếp tục phản ứng với FeCl3 để tạo ra FeCl2

Vậy sản phâm thu được gồm Fe và FeCl3

Câu 7 :

Cho dung dịch NaOH 1M để tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của muối natri clorua thu được là

 • A

  0,05M.

 • B

  0,5M.

 • C

  1,0M.

 • D

  1,5M.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính toán theo PT: 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Lời giải chi tiết :

${n_{C{l_2}}} = \frac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05\,mol$

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

 0,1   ←   0,05 → 0,05 mol

$ = > {\text{ }}{{\text{V}}_{NaOH}} = \frac{{0,1}}{1} = 0,1$ lít

$ = > {\text{ }}{C_{M{\text{ }}NaCl}} = \frac{{0,05}}{{0,1}} = 0,5M$

 

Câu 8 :

Hòa tan hoàn toàn 52,2 gam MnO2 trong dung dịch HCl đặc, nóng, dư thì sau phản ứng thu được bao nhiêu lít khí Cl2 (đktc)?

 • A

  6,72 lít.           

 • B

  13,44 lít.           

 • C

  14,56 lít.

 • D

  19,2 lít.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính theo PTHH: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Lời giải chi tiết :

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

$ = > {n_{C{l_2}}} = {n_{Mn{O_2}}} = 0,6\,\,mol$

=> V = 13,44 lít

Câu 9 :

Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ là oxi, clo, hiđroclorua. Để phân biệt các khí đó có thể dùng một hóa chất là

 • A

  quì tím ẩm                  

 • B

  dd NaOH               

 • C

  dd AgNO3              

 • D

  dd brom

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cần nắm được tính chất hóa học của oxi, clo và HCl

Lời giải chi tiết :

Để phân biệt 3 khí O2, Cl2 và HCl ta dùng giấy quỳ tím ẩm.

- O2 không làm đổi màu quỳ

- Cl2 làm mất màu quỳ tím ẩm (do có tính tẩy màu)

- HCl làm quỳ tím ẩm hóa đỏ (vì HCl tan vào nước tạo thành axit HCl)

Câu 10 :

Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt: oxi, hiđro, clo và khí cacbonic. Bằng cách nào trong các cách sau đây để phân biệt mỗi khí trên (tiến hành theo trình tự sau):

 • A

  Dùng nước vôi trong dư.

 • B

  Dùng nước vôi trong dư, sau đó dùng quỳ tím ẩm.

 • C

  Dùng tàn đom đóm, sau đó dùng quỳ tím ẩm.

 • D

  Dùng quỳ tím ẩm, sau đó dùng nước vôi trong.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cần nắm được tính chất hóa học riêng của từng chất

Lời giải chi tiết :

Ban đầu dùng tàn đóm đỏ => khí làm tàn đóm bùng cháy là O2

H2, Cl2, CO2 đều làm tàn đóm tắt

Sau đó dùng quỳ tím ẩm, khí làm mất màu quỳ ẩm là Cl2, khí làm quỳ ẩm hóa đỏ là CO2, khí không hiện tượng là H2

close