Trắc nghiệm Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic - Hóa học 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để điều chế

 • A

  etilen.        

 • B

  axit axetic.  

 • C

  natri axetat.   

 • D

  etyl axetat.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để điều chế axit axetic.    

Câu hỏi 2 :

Để nhận biết 2 lọ đựng dung dịch C2H5OH và CH3COOH ta dùng

 • A

  kim loại Na. 

 • B

  dung dịch NaOH.

 • C

  quỳ tím.   

 • D

  cả A và C đều đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại tính chất hóa học của rượu etylic và axit axetic

Lời giải chi tiết :

Để nhận biết 2 lọ đựng dung dịch C2H5OH và CH3COOH ta dùng quỳ tím

C2H5OH không làm đổi màu quỳ còn CH3COOH làm quỳ chuyển đỏ.

Loại A vì cả 2 dung dịch đều phản ứng tạo bọt khí.

Loại B vì cho dung dịch NaOH vào cả 2 dung dịch không có hiện tượng

Câu hỏi 3 :

Cho chuỗi phản ứng sau: glucozơ → X → axit axetic. Chất X là

 • A

  rượu etylic.       

 • B

  khí cacbonic.   

 • C

  etilen.       

 • D

  đáp án khác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Glucozơ $\xrightarrow{men\,ruou}$ C2H5OH $\xrightarrow{men\,giam}$ CH3COOH

Phương trình hóa học:

C6H12O6 $\xrightarrow{men\,ruou}$ 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 $\xrightarrow{men\,giam}$ CH3COOH + H2O

=> chất X là C2H5OH

Câu hỏi 4 :

Rượu etylic và axit axetic đều tác dụng được với

 • A

  Na2CO3.   

 • B

  NaOH.   

 • C

  NaCl.      

 • D

  Na.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại tính chất hóa học của rượu etylic và axit axetic

Lời giải chi tiết :

Rượu etylic và axit axetic đều tác dụng được với kim loại Na

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

Câu hỏi 5 :

Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4 → X → CH3COOH → CH3COOC2H5. Chất X là

 • A

  CH4.         

 • B

  C6H6.    

 • C

  C2H2

 • D

  C2H5OH.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5

Phương trình hóa học:

C2H4 + H2O $\xrightarrow{axit}$ C2H5OH

C2H5OH + O2 $\xrightarrow{men\,giam}$ CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH $\overset{{{H}_{2}}\text{S}{{O}_{4\,d}}}{\mathop{\rightleftarrows }}\,$ CH3COOC2H5 + H2O

Câu hỏi 6 :

Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng cách nào sau đây để có thể nhận biết 3 dung dịch trên?

 • A

  Na2CO3 khan.    

 • B

  Na, nước.      

 • C

  dung dịch Na2CO3.   

 • D

  Cu, nước.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Dựa vào tính axit của axit axetic và tính tan của etyl axetat

Lời giải chi tiết :

- Dùng dung dịch Na2CO3 để nhận biết.

- Cho dung dịch Na2CO3 vào 3 dung dịch, lọ đựng dung dịch axit axetic sủi bọt khí, lọ tạo dung dịch phân lớp là etyl axetat, lọ không hiện tượng là rượu etylic.

Câu hỏi 7 :

Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết:

- Chất A và C tác dụng được với natri.

- Chất B ít tan trong nước

- Chất C tác dụng được với Na2CO3

Công thức phân tử của A, B, C lần lượt là

 • A

  C2H4, C2H4O2, C2H6O.    

 • B

  C2H4, C2H6O, C2H4O2.

 • C

  C2H6O, C2H4O2, C2H4

 • D

  C2H6O, C2H4, C2H4O2.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

+) Ancol tác dụng được với Na, không tác dụng được với Na2CO3

+) Axit tác dụng được với Na và Na2CO3

+) Hiđrocacbon ít tan trong nước

Lời giải chi tiết :

Chất C vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với Na2CO3 => trong phân tử có nhóm –COOH

=> C là C2H4O2

- Chất A tác dụng được với Na => trong phân tử có nhóm –OH => A là C2H5OH hay C2H6O

- Chất B không tan trong nước, không phản ứng với Na và Na2CO3 => B là etilen: CH2=CH2

Câu hỏi 8 :

Cho 22,4 lít khí etilen (đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen là

 • A

  30%.         

 • B

  40%.  

 • C

  50%.      

 • D

  60%.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

+) Tính khối lượng rượu etylic lí thuyết theo PTHH: C2H4 + H2O $\xrightarrow{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}loang}$C2H5OH

+) $H=\frac{{{m}_{TT}}}{{{m}_{LT}}}.100\%$

Lời giải chi tiết :

${{n}_{{{C}_{2}}{{H}_{4}}}}=\frac{22,4}{22,4}=1\,mol$

PTHH: C2H4 + H2O $\xrightarrow{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}loang}$C2H5OH

              1 mol                 →             1 mol

=> khối lượng rượu etylic thu được theo lí thuyết là: 1.46 = 46 gam

Ta có khối lượng rượu etylic thu được thực tế là 13,8 gam

=> hiệu suất của phản ứng cộng nước của etilen là:

$H=\frac{{{m}_{TT}}}{{{m}_{LT}}}.100\%=\frac{13,8}{46}.100\%=30\%$

Câu hỏi 9 :

Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 5 lít rượu 40o. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml và hiệu suất của quá trình lên men là 92%.

 • A

  2087 gam.       

 • B

  1920 gam.      

 • C

  1472 gam.

 • D

  1600 gam

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

+) Tính khối lượng rượu etylic có trong 5 lít rượu 40o

+) Tính khối lượng của rượu etylic đem lên men => số mol

PTHH: C2H5OH + O2 $\xrightarrow{men\,giam}$ CH3COOH + H2O

              32 mol                  →           32 mol

=> khối lượng axit axetic thu được

Lời giải chi tiết :

Ta có: trong 5 lít rượu 40o có $\frac{5.40}{100}=2$ lít rượu nguyên chất. Vậy khối lượng rượu etylic có trong 5 lít rượu 40o là:

m = D.V = 0,8.2.1000 = 1600 gam

Vì hiệu suất của phản ứng đạt 92% nên khối lượng của rượu etylic đem lên men là: 1600.0,92 = 1472 gam

Số mol rượu etylic đem lên men là: $\frac{1472}{46}=32\,mol$

PTHH: C2H5OH + O2 $\xrightarrow{men\,giam}$ CH3COOH + H2O

              32 mol                  →           32 mol

=> khối lượng axit axetic thu được là: 32.60 = 1920 gam

close