Trắc nghiệm Bài 25. Tính chất của phi kim - Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 :

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái

 • A

  Lỏng và khí    

 • B

  Rắn và lỏng

 • C

  Rắn và khí      

 • D

  Rắn, lỏng, khí

Câu 2 :

Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường

 • A

  S, P, N2, Cl2   

 • B

  C, S, Br2, Cl2

 • C

  Cl2, H2, N2, O2

 • D

  Br2, Cl2, N2, O2 

Câu 3 :

Dãy gồm các nguyên tố phi kim là

 • A

  C, S, O, Fe

 • B

  Cl, C, P, S

 • C

  P, S, Si, Ca

 • D

  K, N, P, Si

Câu 4 :

Cho các chất sau: Cl2, S, Cu, Mg

Câu 4.1

Chất nào tác dụng với khí oxi tạo thành oxit axit?

 • A.

  Cl2.                 

 • B.

  S

 • C.

  Cu

 • D.

  Mg

Câu 4.2

Chất nào tác dụng với khí oxi tạo thành oxit bazơ?

 • A.

  Cl2, S.

 • B.

  S, Cu.

 • C.

  Cu, Mg.          

 • D.

  Cl2, Mg.

Câu 4.3

Chất nào tác dụng với kim loại đồng tạo thành muối?

 • A.

  Cu

 • B.

  Cu, Cl2.

 • C.

  Cu, Mg.          

 • D.

  S, Cl2.

Câu 5 :

Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit là

 • A

  S, C, P

 • B

  S, C, Cl2         

 • C

  C, P, Br2         

 • D

  C, Cl2, Br2

Câu 6 :

Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với:

 • A

  Hiđro hoặc với kim loại         

 • B

  Dung dịch kiềm

 • C

  Dung dịch axit

 • D

  Dung dịch muối

Câu 7 :

Để chuyển 11,2 gam Fe thành FeCl3 thì thể tích khí clo (đktc) cần dùng là

 • A

  6,72 lít.

 • B

  3,36 lít.

 • C

  4,48 lít.

 • D

  2,24 lít.

Câu 8 :

Hỗn hợp khí X gồm O2, Cl2, CO2 SO2. Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua:

 • A

  nước brom              

 • B

  dd NaOH                

 • C

  dd HCl                

 • D

  nước clo

Câu 9 :

Để phân biệt SO2 và SO3 có thể dùng một hóa chất sau:

 • A

  dd BaCl2                

 • B

  dd NaOH                 

 • C

  dd H2SO4               

 • D

  dd Ba(OH)2

Câu 10 :

Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với khí clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M?

 • A

  Fe

 • B

  Cr

 • C

  Al

 • D

  Mg

Câu 11 :

X là nguyên tố phi kim có hóa trị III trong hợp chất với hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố:

 • A

  C

 • B

  N

 • C

  S

 • D

  P

Câu 12 :

Hỗn hợp X gồm Zn, Mg và Fe. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl thu được 11,20 lít khí (đktc). Mặt khác, để tác dụng vừa hết m gam X cần 12,32 lít clo (đktc). Khối lượng của Fe trong hỗn hợp là

 • A

  2,8 gam                       

 • B

  5,6 gam                       

 • C

  8,4 gam                       

 • D

  11,2 gam                       

Câu 13 :

Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần:

 • A
  O,F, P.             
 • B
  P, O, F. 
 • C
  F, O, P. 
 • D
  O, P, F.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái

 • A

  Lỏng và khí    

 • B

  Rắn và lỏng

 • C

  Rắn và khí      

 • D

  Rắn, lỏng, khí

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, khí

Câu 2 :

Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường

 • A

  S, P, N2, Cl2   

 • B

  C, S, Br2, Cl2

 • C

  Cl2, H2, N2, O2

 • D

  Br2, Cl2, N2, O2 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường là: Cl2, H2, N2, O2

Loại A vì S ở thể rắn

Loại B và D vì Br2 ở thể lỏng

Câu 3 :

Dãy gồm các nguyên tố phi kim là

 • A

  C, S, O, Fe

 • B

  Cl, C, P, S

 • C

  P, S, Si, Ca

 • D

  K, N, P, Si

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cần thuộc bảng nguyên tố hóa học trong SGK, những chất có màu xanh là phi kim

Lời giải chi tiết :

Dãy gồm các nguyên tố phi kim là Cl, C, P, S

Câu 4 :

Cho các chất sau: Cl2, S, Cu, Mg

Câu 4.1

Chất nào tác dụng với khí oxi tạo thành oxit axit?

 • A.

  Cl2.                 

 • B.

  S

 • C.

  Cu

 • D.

  Mg

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chất tác dụng với khí oxi tạo thành oxit axit là lưu huỳnh (S)

S + O2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ SO2

Câu 4.2

Chất nào tác dụng với khí oxi tạo thành oxit bazơ?

 • A.

  Cl2, S.

 • B.

  S, Cu.

 • C.

  Cu, Mg.          

 • D.

  Cl2, Mg.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chất tác dụng với khí oxi tạo thành oxit bazơ là Cu và Mg

2Cu + O2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ 2CuO

2Mg + O2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ 2MgO

Câu 4.3

Chất nào tác dụng với kim loại đồng tạo thành muối?

 • A.

  Cu

 • B.

  Cu, Cl2.

 • C.

  Cu, Mg.          

 • D.

  S, Cl2.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại tính chất hóa học của clo

Lời giải chi tiết :

Chất tác dụng với Cu tạo thành muối là Cl2 và S

2Cu + Cl2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ 2CuCl2

Cu + S $\xrightarrow{{{t^o}}}$ CuS

Câu 5 :

Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit là

 • A

  S, C, P

 • B

  S, C, Cl2         

 • C

  C, P, Br2         

 • D

  C, Cl2, Br2

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit là S, C, P

S + O­2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ SO2

C + O2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ CO2

4P + 5O2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ 2P2O5

Loại B, C và D vì Cl2 và Br2 không phản ứng với O2

Câu 6 :

Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với:

 • A

  Hiđro hoặc với kim loại         

 • B

  Dung dịch kiềm

 • C

  Dung dịch axit

 • D

  Dung dịch muối

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với hiđro hoặc với kim loại

Câu 7 :

Để chuyển 11,2 gam Fe thành FeCl3 thì thể tích khí clo (đktc) cần dùng là

 • A

  6,72 lít.

 • B

  3,36 lít.

 • C

  4,48 lít.

 • D

  2,24 lít.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

2Fe + 3Cl2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ 2FeCl3

+) Tính số mol Fe => tính số mol Cl2 theo số mol Fe

Lời giải chi tiết :

nFe = 0,2 mol

2Fe + 3Cl2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ 2FeCl3

0,2 → 0,3 mol

=> V = 0,3.22,4 = 6,72 lít

Câu 8 :

Hỗn hợp khí X gồm O2, Cl2, CO2 SO2. Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua:

 • A

  nước brom              

 • B

  dd NaOH                

 • C

  dd HCl                

 • D

  nước clo

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua dung dịch chứa chất mà tất cả Cl2, CO2 và SO2 đều có phản ứng

Lời giải chi tiết :

Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua dung dịch NaOH vì Cl2, CO2 và SO2 đều có phản ứng

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Câu 9 :

Để phân biệt SO2 và SO3 có thể dùng một hóa chất sau:

 • A

  dd BaCl2                

 • B

  dd NaOH                 

 • C

  dd H2SO4               

 • D

  dd Ba(OH)2

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Oxit axit tác dụng với nước thu được axit tương ứng. Xét phản ứng của axit với BaCl2

Lời giải chi tiết :

Để phân biệt SO2 và SO3 có thể dùng dung dịch BaCl2. SO2 không hiện tượng còn SO3 tạo kết tủa trắng

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

Câu 10 :

Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với khí clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M?

 • A

  Fe

 • B

  Cr

 • C

  Al

 • D

  Mg

Đáp án : C

Phương pháp giải :

${n_M} = {n_{MC{l_3}}} = > \frac{{10,8}}{M} = \frac{{53,4}}{{M + 3.35,5}} = > M$

Lời giải chi tiết :

2M + 3Cl2 → 2MCl3­

Theo PT:  ${n_M} = {n_{MC{l_3}}} = > \frac{{10,8}}{M} = \frac{{53,4}}{{M + 3.35,5}} = > M = 27$

=> M là Al

Câu 11 :

X là nguyên tố phi kim có hóa trị III trong hợp chất với hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố:

 • A

  C

 • B

  N

 • C

  S

 • D

  P

Đáp án : B

Phương pháp giải :

$\% {m_H} = \frac{{1.3}}{{{\text{X}} + 1.3}}.100\% = 17,65\% = > X$

Lời giải chi tiết :

Gọi phi kim cần tìm là X

=> hợp chất hiđro của X là: XH3

Ta có: phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%

$ = > \% {m_H} = \frac{{1.3}}{{{\text{X}} + 1.3}}.100\% = 17,65\% = > X = 14$

=> X là nguyên tố N

Câu 12 :

Hỗn hợp X gồm Zn, Mg và Fe. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl thu được 11,20 lít khí (đktc). Mặt khác, để tác dụng vừa hết m gam X cần 12,32 lít clo (đktc). Khối lượng của Fe trong hỗn hợp là

 • A

  2,8 gam                       

 • B

  5,6 gam                       

 • C

  8,4 gam                       

 • D

  11,2 gam                       

Đáp án : B

Phương pháp giải :

TN1: tác dụng với dung dịch HCl tạo 0,5 mol khí H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

 x mol             →           x mol

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

 y mol             →             y mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 z mol             →         z mol

$ = > \sum {{n_{{H_2}}} = > PT\,\,(1)} $

TN2: tác dụng với 0,55 mol Cl2

Zn + Cl2 → ZnCl2

x  →  x

Mg + Cl2 → MgCl2

y  →   y

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

z  →   1,5z

$ = > \sum {{n_{C{l_2}}} = > PT(2)} $

Lấy (2) trừ (1) => z

Lời giải chi tiết :

Gọi số mol của Zn, Mg và Fe lần lượt là x, y và z mol

TN1: tác dụng với dung dịch HCl tạo 0,5 mol khí H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

 x mol             →           x mol

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

 y mol             →             y mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 z mol             →         z mol

$ = > \sum {{n_{{H_2}}} = x + y + z = 0,5\,\,(1)} $

TN2: tác dụng với 0,55 mol Cl2

Zn + Cl2 → ZnCl2

x  →  x

Mg + Cl2 → MgCl2

y  →   y

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

z  →   1,5z

$ = > \sum {{n_{C{l_2}}} = x + y + 1,5{\text{z}} = 0,55\,\,(2)} $

Lấy (2) trừ (1) => 0,5z = 0,55 – 0,5 => z = 0,1 mol

=> mFe = 0,1.56 = 5,6 gam

Câu 13 :

Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần:

 • A
  O,F, P.             
 • B
  P, O, F. 
 • C
  F, O, P. 
 • D
  O, P, F.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trong bảng hệ thống tuần hoàn khi đi từ trái sang phải tính phi kim tăng dần, đi từ trên xuống dưới trong  1 nhóm tính kim loại tăng dần

Lời giải chi tiết :

Tính phi kim: P < O < F

close