Trắc nghiệm Bài 47. Chất béo - Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 :

Chất béo là

 • A

  một este

 • B

  este của glixerol

 • C

  este của glixerol và axit béo

 • D

  hỗn hợp nhiều este của glixerol và axit béo

Câu 2 :

Có thể làm sạch dầu ăn dính vào quần áo bằng cách

 • A

  giặt bằng nước         

 • B

  tẩy bằng xăng

 • C

  tẩy bằng giấm

 • D

  giặt bằng nước có pha thêm ít muối

Câu 3 :

Thủy phân chất béo trong môi trường axit ta thu được:

 • A

  Thủy phân chất béo trong môi trường axit ta thu được:

  este và nước                  

 • B

  glixerol và hỗn hợp muối của axit béo với natri

 • C

  glixerol và các axit béo

 • D

  hỗn hợp nhiều axit béo

Câu 4 :

Chất nào sau đây không phải là chất béo?

 • A

  Dầu dừa        

 • B

  Dầu vừng (dầu mè)

 • C

  Dầu lạc (đậu phộng)

 • D

  Dầu mỏ

Câu 5 :

Xà phòng được điều chế bằng cách nào?

 • A

  Phân hủy chất béo.

 • B

  Thủy phân chất béo trong môi trường axit.

 • C

  Hòa tan chất béo trong dung môi hữu cơ.

 • D

  Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.

Câu 6 :

Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần dùng vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo. Giá trị của m là

 • A

  6,88 kg     

 • B

  8,86 kg     

 • C

  6,86 kg   

 • D

  8,68 kg

Câu 7 :

Thủy phân hoàn toàn 17,16 kg một loại chất béo cần dùng vừa đủ 2,4 kg NaOH, sau phản ứng thu được 0,736 kg glixerol.

Câu 7.1

a) Khối lượng muối thu được là

 • A.

  18,824 kg      

 • B.

  12,884 kg

 • C.

  14,348 kg

 • D.

  14,688 kg

Câu 7.2

Khối lượng xà phòng thu được từ khối lượng muối trên là bao nhiêu? Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng.

 • A.

  11,29 kg            

 • B.

  31,37 kg       

 • C.

  15,05 kg      

 • D.

  32,23 kg

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chất béo là

 • A

  một este

 • B

  este của glixerol

 • C

  este của glixerol và axit béo

 • D

  hỗn hợp nhiều este của glixerol và axit béo

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo và có công thức chung là (RCOO)3C3H5

Câu 2 :

Có thể làm sạch dầu ăn dính vào quần áo bằng cách

 • A

  giặt bằng nước         

 • B

  tẩy bằng xăng

 • C

  tẩy bằng giấm

 • D

  giặt bằng nước có pha thêm ít muối

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Có thể làm sạch dầu ăn dính vào quần áo bằng cách tẩy bằng xăng vì xăng có thể hòa tan được dầu ăn

Câu 3 :

Thủy phân chất béo trong môi trường axit ta thu được:

 • A

  Thủy phân chất béo trong môi trường axit ta thu được:

  este và nước                  

 • B

  glixerol và hỗn hợp muối của axit béo với natri

 • C

  glixerol và các axit béo

 • D

  hỗn hợp nhiều axit béo

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Khi đun nóng chất béo với nước có axit xúc tác, chất béo tác dụng với nước tạo ra các axit béo và glixerol.

(RCOO)3C3H5 + 3H2O $\overset{axit,{{t}^{o}}}{\mathop{\rightleftarrows }}\,$ C3H5(OH)3 + 3RCOOH

Câu 4 :

Chất nào sau đây không phải là chất béo?

 • A

  Dầu dừa        

 • B

  Dầu vừng (dầu mè)

 • C

  Dầu lạc (đậu phộng)

 • D

  Dầu mỏ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chất không phải chất béo là dầu mỏ vì dầu mỏ là ankan (Xem lại bài Dầu mỏ và khí thiên nhiên)

Câu 5 :

Xà phòng được điều chế bằng cách nào?

 • A

  Phân hủy chất béo.

 • B

  Thủy phân chất béo trong môi trường axit.

 • C

  Hòa tan chất béo trong dung môi hữu cơ.

 • D

  Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Xà phòng được điều chế bằng cách: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.

Câu 6 :

Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần dùng vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo. Giá trị của m là

 • A

  6,88 kg     

 • B

  8,86 kg     

 • C

  6,86 kg   

 • D

  8,68 kg

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:  mchất béo + mNaOH = mRCOONa + mglixerol

Lời giải chi tiết :

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mchất béo + mNaOH = mRCOONa + mglixerol

=> mRCOONa = mchất béo + mNaOH - mglixerol = 8,58 + 1,2 – 0,92 = 8,86 kg

Câu 7 :

Thủy phân hoàn toàn 17,16 kg một loại chất béo cần dùng vừa đủ 2,4 kg NaOH, sau phản ứng thu được 0,736 kg glixerol.

Câu 7.1

a) Khối lượng muối thu được là

 • A.

  18,824 kg      

 • B.

  12,884 kg

 • C.

  14,348 kg

 • D.

  14,688 kg

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng, ta có:

mchất béo + mNaOH = mmuối + mglixerol  => mmuối

Lời giải chi tiết :

a) PTTQ: chất béo + NaOH → muối + glixerol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng, ta có:

mchất béo + mNaOH = mmuối + mglixerol  

=> mmuối = mchất béo + mNaOH - mglixerol = 17,16 + 2,4 – 0,736 = 18,824 kg

Câu 7.2

Khối lượng xà phòng thu được từ khối lượng muối trên là bao nhiêu? Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng.

 • A.

  11,29 kg            

 • B.

  31,37 kg       

 • C.

  15,05 kg      

 • D.

  32,23 kg

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Khối lượng muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng => khối lượng xà phòng

Lời giải chi tiết :

b) Vì muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng nên:

mxà phòng = $\frac{18,824.100}{60}=31,37\,kg$

close