Giải bài 3 trang 18 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Dựa vào đồ thị của hàm số bậc hai được cho, hãy giải các bất phương trình sau

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào đồ thị của hàm số bậc hai được cho, hãy giải các bất phương trình sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát vào đồ thị ta thấy

+) Tại giao điểm của đồ thị và trục hoành là nghiệm của \(f\left( x \right) = 0\)

+) Khoảng của x mà phần độ thị nằm trên trục hoành là nghiệm của \(f\left( x \right) > 0\)

+) Khoảng của x mà phần độ thị nằm dưới trục hoành là nghiệm của \(f\left( x \right) < 0\)

Lời giải chi tiết

a) Quan sát vào độ thị ta thấy đoạn mà đồ thị nằm dưới truch hoành là \(\left[ { - 2;\frac{5}{2}} \right]\)

Vậy nghiệm của bất phương trình \({x^2} - 0,5x - 5 \le 0\) là đoạn  \(\left[ { - 2;\frac{5}{2}} \right]\)

b) Quan sát vào đồ thị ta thấy đồ thị luôn nằm dưới trục hoành

Vậy nghiệm của bất phương trình \( - 2{x^2} + x - 1 > 0\) vô nghiệm

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close