Quảng cáo
 • Bài 1 trang 111

  Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học phổ thông.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 111

  Số lượng trường Trung học phổ thông (THPT) của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lawsk và Lâm Đồng trong hai năm 2008 và 2018 được cho ở biểu đồ bên. Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai: a) Số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 đều tăng so với năm 2008. b) Ở Gia Lai, số trường THPT năm 2018 tăng gần gấp đôi so với năm 2008.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 112

  Biểu đồ bên thể hiện giá trị sản phẩm (đơn vị: triệu đồng) trung bình thu được trên một hecta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản trên cả nước từ năm 2014 đến năm 2018. Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:

  Xem lời giải