Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 46, 47, 48, 49, 50, 51

  Một người đã lập trình một trò chơi trên máy tính. Trên màn hình máy tính đã xác định trước một hệ trục tọa độ Oxy. Một người đã lập trình một trò chơi trên máy tính. Trên màn hình máy tính đã xác định trước một hệ trục tọa độ Oxy. Tìm các hàm số bậc nhất có đồ thị là các đường thẳng trong thực hành 2 Một người bắt đầu mở một vòi nước. Nước từ vòi chảy với vận tốc là 2

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 51, 52, 53

  Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d1 và d2 trong các trường hợp sau: Viết phương trình đường thẳng d1

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 3 trang 54, 55, 56, 57

  Cho hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O và cho biết xOz=38 (hình 6) Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng trong các trường hợp sau Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng là đồ thị của hai hàm số y = x và y = 2x + 1

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 4 trang 56, 57

  Trong mặt phẳng Oxy. Cho đường thẳng Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là A(1;1),B(5;2),C(4;4). Tính độ dài các đường cao của tam giác ABC Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 57

  Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 57

  a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng BC b) Lập phương trình tham số của đường trung tuyến AM c) Lập phương trình của đường cao AH

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 57

  Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 57

  Xét vị trí tương đối của cặp đường thẳng d1 và d2 sau đây:

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 58

  Tìm giao điểm của d với hai trục tọa độ

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 58

  Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 trong các trường hợp sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo