Quảng cáo
 • Bài 1 trang 27

  Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 27

  Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 27

  Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ”, phát biểu lại các định lí sau: b) Nếu hình bình hành ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau thì nó là hình thoi.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 27

  Phát biểu lại định lí này sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ”.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 27

  Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 27

  Xét quan hệ bao hàm giữa các tập hợp dưới đây. Vẽ biểu đồ Ven thể hiện các quan hệ bao hàm đó. A là tập hợp các hình tứ giác; B là tập hợp các hình bình hành; C là tập hợp các hình chữ nhật; D là tập hợp các hình vuông; E là tập hợp các hình thoi.

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 27

  a) Hãy viết tất cả các tập hợp con của tập hợp A = { a;b;c} b) Tìm tất cả các tập hợp B thỏa mãn điều kiện

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 27

  Cho A = {x thuộc R | x^2 -5x -6 =0}

  Xem lời giải
 • Bài 9 trang 27

  Cho A = { x thuộc |1 - 2x <= 0} ,B ={ x thuộc R|x - 2 < 0}

  Xem lời giải
 • Bài 10 trang 27

  Lớp 10C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính, 24 học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường và 9 học sinh không tham gia cả hai cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10C tham gia đồng thời hai cuộc thi?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo