Quảng cáo
 • Bài 1 trang 18

  Xét dấu của các tam thức bậc hai sau

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 15, 16

  Lời giải cho phương trình như sau đúng hai sai?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 11, 12

  Lợi nhuận (I) thu được trong một ngày làm việc kinh doanh một loại gạo của cửa hàng Các bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc hai một ẩn? Giải các bất phương trình bậc hai sau: Hãy giải bất phương trình lập được trong hoạt động khám phá và tìm giá bán gạo sao cho cửa hàng có lãi.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 6, 7

  Đồ thị của hàm số y= f(x) được biểu diễn trong hình 1 Biểu thức nào sau đây là tam thức bậc hai? Nếu là tam thức bậc hai, hãy xét dấu của nó tại x=1 Tìm biệt thức và nghiệm của các tam thức bậc hai sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 18

  Giải các bất phương trình sau

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 16, 17

  Cho tam giác OAB và OBC lần lượt vuông tại A và B như hình 1. Các cạnh AB và BC bằng nhau và ngắn hơn OB là 1 cm. Hãy biểu diễn độ dài OC và OA qua OB, từ đó xác định OB để:

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 12

  Dựa vào đồ thị của hàm số bậc hai tương ứng, hãy xác định tập nghiệm của các bất phương trình bậc hai sau đây:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 8, 9

  Quan sát đồ thị của các hàm số bậc hai trong các hình thức dưới đây. Trong mỗi trường hợp, hãy cho biết: Xét dấu của các tam thức bậc hai sau: trong bài toán khởi động và cho biết ở khoảng cách nào tính từ đầu cầu O thì vòm cầu: cao hơn mặt cầu, thấp hơn mặt cầu

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 18

  Dựa vào đồ thị của hàm số bậc hai được cho, hãy giải các bất phương trình sau

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 17

  Giải các phương trình sau

  Xem lời giải
 • Quảng cáo