Quảng cáo
  • Câu hỏi trang 133

    Chia lớp theo tổ để phân công làm thống kê như trên đối với điểm kiểm tra môn Toán của lớp và tổng hợp các kết quả trong một văn bản hoặc trang trình chiếu. Làm tương tự với điểm kiểm tra các môn học khác của lớp

    Xem lời giải
  • Quảng cáo