Quảng cáo
 • Lý thuyết Hàm số bậc hai

  1. Hàm số bậc hai 2. Đồ thị hàm số bậc hai

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 49

  Khai triển biểu thức của các hàm số sau và sắp xếp theo thứ tự lũy thừa của x giảm dần (nếu có thể). Hàm số nào có lũy thừa bậc cao nhất của x là bậc hai? Hàm số nào trong các hàm số được cho ở Hoạt động khám phá 1 là hàm số bậc hai?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 49, 50, 51, 52

  Tìm tập xác định của các hàm số sau: Hãy vẽ đường cong đi qua các điểm A, B, S, C, D và nêu nhận xét về hình dạng của đường cong này so với đồ thị hàm số y=-x^2 trên Hình 2 Vẽ đồ thị hàm số y = x^2 - 4x + 3 rồi so sánh đồ thị hàm số này với đồ thị hàm số trong Ví dụ 2z. Nếu nhận xét về hai đồ thị này.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 52, 53

  Từ đồ thị hàm số bậc hai cho ở hai hình sau, tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số trong mỗi trường hợp. Tìm khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = 2x^2 - 6x + 11. Hàm số này có thể đạt giá trị bằng -1 không? Tại sao?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 4 trang 54, 55

  Trong bài toán ứng dụng, khi chơi trên sân cầu lông đơn, các lần phát cầu với thông tin như sau có được xem là hợp lệ không? (Các thông tin không được đề cập thì vẫn giữ như trong giả thiết bài toán trên) a) Vận tốc xuất phát của cầu là 12 m/s b) Vị trí phát cầu cách mặt đất 1,3 m. Lưu ý: Các thông số về sân cầu lông đơn được cho trong Hình 11.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 56

  Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 56

  Tìm điều kiện của m để mỗi hàm số sau là hàm số bậc hai:

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 56

  Lập bảng biến thiên của hàm số y = x^2 + 2x + 3. Hàm số này có giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị đó.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 56

  Cho hàm số bậc hai y = f(x) = ax^2 + bx + c có f(0) = 1,f(1) = 2,f(2) = 5. a) Hãy xác định giá trị của các hệ số a,b và c b) Xác định tập giá trị và khoảng biến thiên của hàm số.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 56

  Cho hàm số y = 2x^2 + x + m. Hãy xác định giá trị của m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 5.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo