Quảng cáo
 • Lý thuyết Hàm số và đồ thị

  1. Hàm số. Tập xác định và tập giá trị của hàm số 2. Đồ thị hàm số 3. Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 41, 42, 43

  Bản tin dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ ở một số thời điểm trong ngày 01/5/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh đã được ghi lại thành bảng kèm với biểu đồ bên. Một thiết bị đã ghi lại vận tốc v (mét/giây) ở thời điểm t (giây) của một vật chuyển động như trong bảng sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 43, 44

  Xét hàm số y = f(x) cho bởi bảng sau: a) Tìm tập xác định D của hàm số trên. b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ tất cả các điểm có tọa độ (x; y) với x thuộc D và y = f(x). Vẽ đồ thị hàm số f(x) = 3x + 8

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 45, 46, 47

  Quan sát đồ thị hàm số y = f(x) = {x^2} rồi so sánh f(x1) và f(x2) (với x1 < x2) trong từng trường hợp sau: a) Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số có đồ thị sau:

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 47

  Tìm tập xác định của các hàm số sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 47

  Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số có đồ thị như Hình 10.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 47

  Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 47

  Vẽ đồ thị hàm số f(x) = |x|

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 48

  Tìm tập xác định, tập giá trị và vẽ đồ thị hàm số:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 48

  Một hãng taxi có bảng giá như sau: a) Xem số tiền đi taxi là một hàm số phụ thuộc số kilomet di chuyển, hãy viết công thức của các hàm số dựa trên thông tin từ bảng giá đã cho theo từng yêu cầu:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo