Từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 5 Global Success

Từ vựng chủ đề các hoạt động ngoài trời.

Quảng cáo

UNIT 9. OUR OUTDOORACTIVITIES

(Những hoạt động ngoài trời của chúng tớ)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close