Tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 3 trang 38, 39 Global Success

We did a survey about our future jobs last week. It was very interesting. I would like to be a firefighter. I want to help people.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Phương pháp giải:

teacher (giáo viên)

dentist (nha sĩ)

My mother’s a teacher.

(Mẹ mình là giáo viên.)

My father’s a dentist.

(Bố mình là nha sĩ.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Câu 2

2. Circle, listen and check.

(Khoanh, nghe và kiểm tra.)

1.        

a. teacher (giáo viên) 

b. artist (họa sĩ)          

c. address (địa chỉ)

2.        

a. dentist (nha sĩ)       

b. arrive (đến)

c. because (bởi vì)

3.        

a. farmer (nông dân)  

b. prefer (thích)          

c. enjoy (thích)

Câu 3

3. Let’s chant.

(Hãy cùng ca.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Giáo viên, giáo viên, giáo viên.

Bạn có muốn làm giáo viên không?

Vâng. Tôi muốn trở thành một giáo viên.

Tôi muốn trở thành một giáo viên trong tương lai.

Nha sĩ, nha sĩ, nha sĩ.

Bạn có muốn trở thành một nha sĩ?

Vâng. Tôi muốn trở thành một nha sĩ.

Tôi muốn trở thành một nha sĩ trong tương lai.

Câu 4

4. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)

Hi Hoa,

We did a survey about our future jobs last week. It was very interesting. I would like to be a firefighter. I want to help people. And I love to work in a team and take care of other people. Mary would like to be a gardener. She wants to plant trees and flowers. She would like to make beautiful gardens. Tell me about your future job. What would you like to be?

Best wishes,

Peter

1. Peter would like to be a _____ in the future.

a. teacher

b. firefighter

c. gardener

2. Peter wants to ______.

a. teach children

b. plant trees

c. help people

3. Mary would like to be a gardener because she wants to _______.

a. plant flowers

b. draw gardens

c. help people

Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a

1. Peter would like to be a firefighter in the future.

(Peter muốn là một lính cứu hỏa trong tương lai.)

2. Peter wants to help people.

(Peter muốn giúp mọi người.)

3. Mary would like to be a gardener because she wants to plant flowers.

(Mary muốn làm người làm vườn bởi vì cô ấy muốn trồng hoa.)

Câu 5

5. Let’s write.

(Hãy cùng viết.)

Lời giải chi tiết:

Hi Peter,

In the future, I would like to be a gardener. Because I want to plant trees and flowers. My sister wants to be a dentist in the future. She would like to help people.

Tell me about your future job. What would you like to be?

Bye!

Linda

Tạm dịch

Chào Peter,

Trong tương lai tôi muốn trở thành người làm vườn. Vì tôi muốn trồng cây và hoa. Em gái tôi muốn trở thành nha sĩ trong tương lai. Cô ấy muốn giúp đỡ mọi người.

Hãy kể cho tôi nghe về công việc tương lai của bạn. Bạn muốn trở thành ai?

Tạm biệt!

Linda

Câu 6

6. Project.

(Dự án.)

Phương pháp giải:

Nói về nghề nghiệp em muốn làm trong tương lai.

Ví dụ:

Long would like to be a doctor. He’d like to help people.

(Long muốn làm bác sĩ. Anh ấy muốn giúp đỡ mọi người.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close