Tiếng anh lớp 5 Unit 8 lesson 3 trang 60, 61 Global Success

Trang, Hung and Lan are in Class 5A. They're very tidy! Trang's set square is on her desk, beside her pencil case. Hung's pencils are on his desk, in front of his pencil sharpener. Lan's school bag is under her desk.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phương pháp giải:

above (bên trên)

The picture is above the window. (Bức tranh ở bên trên cửa sổ.)

beside (bên cạnh)

The map is beside the board. (Bản đồ bên cạnh cái bảng.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Câu 2

2. Circle, listen and check.

(Khoanh tròn, nghe và kiểm tra.)

1.

a. above (bên trên)

b. under (dưới)

c. beside (bên cạnh)

2.

a. over (quá)

b. above (bên trên)

c. under (dưới)

3.

a. behind (đằng sau)

b. over (quá)

c. above (bên trên)

Câu 3

3. Let’s chant.

(Hãy cùng ca.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bức ảnh ở đâu?

Nó trên cái bàn.

Keo dán ở đâu?

Nó ở bên cạnh cuốn sổ.

Những bức tranh ở đâu?

Chúng ở phía trên bàn.

Bút chì màu ở đâu?

Chúng ở bên cạnh hộp bút chì.

Câu 4

4. Read and answer.

(Đọc và trả lời.)

Trang, Hung and Lan are in Class 5A. They're very tidy! Trang's set square is on her desk, beside her pencil case. Hung's pencils are on his desk, in front of his pencil sharpener. Lan's school bag is under her desk.

Trang has a new storybook. It's in her school bag. Hung's storybook is beside his notebook. Lan's storybook is in the desk. They want to read together after the lesson. They love stories, especially the fairy tales for children.

1. Whose set square is on her desk?

2. Where are Hung's pencils?

3. Whose storybook is in her school bag?

4. Where is Lan's storybook?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trang, Hùng và Lan học lớp 5A. Họ rất ngăn nắp! Bộ thước vuông của Trang nằm trên bàn, bên cạnh hộp bút chì. Những cây bút chì của Hùng ở trên bàn, trước chiếc gọt bút chì của anh ấy. Cặp sách của Lan ở dưới bàn của cô ấy.

Trang có truyện mới. Nó ở trong cặp đi học của cô ấy. Cuốn truyện của Hùng ở bên cạnh cuốn sổ tay của anh ấy. Cuốn truyện của Lan ở trên bàn. Họ muốn đọc cùng nhau sau bài học. Họ yêu thích những câu chuyện, đặc biệt là những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em.

1. Bộ thước vuông đặt trên bàn của ai?

2. Bút chì của Hùng ở đâu?

3. Cuốn sách truyện của ai ở trong cặp đi học của cô ấy?

4. Cuốn truyện của Lan ở đâu?

Lời giải chi tiết:

1. It’s Trang.

(Nó là của Trang.)

2. They are on his desk, in front of his pencil sharpener.

(Chúng ở trên bàn, trước chiếc gọt bút chì của anh ấy.)

3. It’s Trang.

(Nó là của Trang.)

4. It’s on the desk.

(Nó ở trên bàn.)

Câu 5

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

1. I have some new _______. 

2. The crayons are ______ the notebooks. 

3. Lan Anh has a new ________. 

4. Lan Anh's ______ is _______. 

Lời giải chi tiết:

1. I have some new crayons and notebooks.

(Tôi có vái cái bút sáp màu và vài cuốn sổ mới.)

2. The crayons are beside the notebooks.

(Những chiếc bút sáp màu bên cạnh các cuốn sổ.)

3. Lan Anh has a new school bag.

(Lan Anh có một chiếc cặp sách mới.)

4. Lan Anh’s school bag is under the desk.

(cặp sách của Lan Anh ở dưới gầm bàn.)

Câu 6

6. Project.

(Dự án.)


Phương pháp giải:

My friend’s study corner (Góc học tập của bạn tôi)

This is Lan’s notebook. (Đây là cuốn sổ của Lan.)

It’s beside the set square. (Nó bên cạnh thước vuông.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close