Ngữ pháp Unit 1 Tiếng Anh 5 Global Success

Giới thiệu bản thân.

Quảng cáo

1. Giới thiệu bản thân

Hỏi: Can you tell me about yourself?

(Có thể cho tôi biết về bạn không?)

Trả lời: I’m in + lớp.

            I live in the + địa điểm.

Ví dụ:

Can you tell me about yourself?

(Có thể cho tôi biết về bạn không?)

I’m An. I’m in class 5A.

(Tôi tên là An. Tôi học lớp 5A.)

Lưu ý: có thể sử dụng các cấu trúc khác nhau để giới thiệu về những thông tin cá nhân khác như tên, tuổi, trường, lớp...

2. Hỏi và trả lời về thứ mà ai đó yêu thích

Hỏi: What’s your favourite + N?

(... yêu thích của bạn là gì?)

Trả lời: It’s ....

hoặc: I like...

Ví dụ:

What’s your favourite color?

(Màu sắc yêu thích của bạn là gì?)

It’s blue.

(Đó là màu xanh.)

Hoặc: I like blue.

(Tôi thích màu xanh.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close