Ngữ pháp Unit 3 Tiếng Anh 5 Global Success

Miêu tả người.

Quảng cáo

1. Hỏi và trả lời về quốc tịch của ai đó

Hỏi: What nationality is he/she?

(Quốc tịch của anh ấy/cô ấy là gì?)

Trả lời: He’s/She’s + quốc tịch.

Ví dụ:

What nationality is he?

(Quốc tịch của anh ấy là gì?)

He’s Vietnamese.

(Anh ấy là người Việt Nam.)

Lưu ý: Cần phân biệt giữa những từ chỉ quốc tịch và những từ chỉ tên các quốc gia.

Ví dụ:

Vietnam là tên quốc gia - Vietnamese là quốc tịch

Korea là tên quốc gia - Korean là quốc tịch

America là tên quốc gia - American là quốc tịch

Các câu đúng: She’s Korean. (Cô ấy là người Hàn.)

                       She’s from Korea. (Cô ấy đến từ Hàn Quốc.)

Các câu sai: She’s Korea.

                    She’s from Korean.

2. Hỏi và trả lời về tính cách, đặc điểm của người nào đó

Hỏi: What’s he/she like?

(Anh ấy/Cô ấy là người như thế nào?)

Trả lời: He’s/She’s + tính từ.

Ví dụ:

What’s he like?

(Anh ấy là người như thế nào?)

He’s active.

(Anh ấy rất năng động.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close