Tiếng anh lớp 5 Unit 7 lesson 2 trang 52, 53 Global Success

Look, listen and repeat. Listen, point and say. Let’s talk. Listen and tick. Let's play.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a. Hi, Tom. I can’t see Minh. What’s he doing?

(Xin chào, Tom. Mình không thấy Minh. Anh ấy đang làm gì?)

He’s solving maths problems in the library. He likes maths.

(Anh ấy đang giải toán ở thư viện. Anh ấy thích toán.)

b. Why does he like solving maths problems?

(Tại sao anh ấy thích giải toán?)

Because he thinks it’s useful.

(Bởi vì anh ấy nghĩ nó hữu dụng.)

Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

a.

Why does he like playing games?

(Tại sao anh ấy thích chơi trò chơi?)

Because he thinks it’s fun.

(Bởi vì anh ấy nghĩ nó vui.)

b.

Why does she like doing projects?

(Tại sao cô ấy thích làm dự án?)

Because she thinks it’s good for group work.

(Bởi vì cô ấy nghĩ nó tốt cho công việc nhóm.)

c.

Why does she like reading books?)

(Tại sao cô ấy thích đọc sách?)

Because she thinks it’s interesting.

(Bởi vì cô ấy nghĩ nó thú vị.)

d.

Why does he like solving maths problems?

(Tại sao anh ấy thích giải toán?)

Because he thinks it’s useful.

(Bởi vì anh ấy nghĩ nó hữu dụng.)

Câu 3

3. Let’s talk.

(Hãy cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

1.

What school activity does he like?

(Anh ấy thích hoạt động gì ở trường?)

He likes playing games.

(Anh ấy thích chơi trò chơi.)

Why does he like playing games?

(Tại sao anh ấy thích chơi trò chơi?)

Because he thinks it’s fun.

(Bởi vì anh ấy nghĩ nó vui.)

2.

What school activity does she like?

(Cô ấy thích hoạt động gì ở trường?)

She likes reading books.

(Cô ấy thích đọc sách.)

Why does she like reading books?

(Tại sao cô ấy thích đọc sách?)

Because she thinks it’s interesting.

(Bởi vì cô ấy nghĩ nó thú vị.)

3.

What school activity does he like?

(Anh ấy thích hoạt động gì ở trường?)

He likes solving maths problems.

(Anh ấy thích giải quyết các bài toán.)

Why does he like solving maths problems?

(Tại sao anh ấy thích giải toán?)

Because he thinks it’s useful.

(Bởi vì anh ấy nghĩ nó hữu dụng.)

4.

What school activity does she like?

(Cô ấy thích hoạt động gì ở trường?)

She likes doing projects.

(Cô ấy thích làm dự án.)

Why does she like doing projects?

(Tại sao cô ấy thích làm dự án?)

Because she thinks it’s good for group work.

(Bởi vì cô ấy nghĩ nó tốt cho công việc nhóm.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Câu 4

4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.)

Câu 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Lời giải chi tiết:

1. Doing projects

2. Solving maths problems, he thinks

1.

A: What school activity does she like?

(Cô ấy thích hoạt động gì ở trường?)

B; She likes doing projects.

(Cô ấy thích làm dự án.)

A: Why does she like doing projects?

(Tại sao cô ấy thích làm dự án?)

B: Because she thinks it’s interesting

(Bởi vì cô ấy nghĩ nó thú vị.)

2.

A: What school activities doesn’t your brother like?

(Hoạt động nào ở trường em trai bạn không thích?)

B: He doesn’t like solving maths problems and reading books.

(Anh ấy không thích giải toán và đọc sách.)

A: Why doesn’t he like them?

(Tại sao anh ấy không thích chúng?)

B: Because he thinks they aren’t interesting.

(Bởi vì anh ấy nghĩ chúng không thú vị.)

Câu 6

6. Let’s play.

(Hãy cùng chơi.)

Phương pháp giải:

Trò chơi: Đặt câu

- Lập bảng, chia 2 cột: School activities - Reason.

- Dựa vào những dữ liệu trên, đặt ccacs câu nới về hoạt động yêu thích ở trường học và lý do tại sao thích nó.

Ví dụ:

My sister likes reading books because she thinks it’s interesting.

(Chị gái tôi thích đọc sách bời vì chị ấy nghĩ nó thú vị.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close