Ngữ pháp Unit 7 Tiếng Anh 5 Global Success

Hỏi và đáp về hoạt động yêu thích ở trường.

Quảng cáo

1. Hỏi và đáp về hoạt động yêu thích ở trường

Hỏi: What school activity does he/she like?

(Anh ấy/Cô ấy thích hoạt động nào ở trường học?)

Trả lời: He/She likes + V-ing.

(Anh ấy/Cô ấy thích ...)

Ví dụ:

What school activity does she like?

(Cô ấy thích hoạt động nào ở trường học?)

She likes reading books.

(Cô ấy thích đọc sách.)

Lưu ý: có thể sử dụng cấu trúc trên với các chủ ngữ ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ hai, nhưng cần thay đổi trợ động từ “does” thành “do”, động từ chính giữ ở dạng nguyên mẫu.

Ví dụ:

What school activity do you like?

(Bạn thích hoạt động nào ở trường học?)

I like playing games.

(Tớ thích chơi trò chơi.)

2. Hỏi và trả lời lý do tại sao ai đó thích hoạt động nào đó

Hỏi: Why does he/she like ...?

(Tại sao anh ấy/cô ấy lại yêu thích ...?)

Trả lời: Because he/she thinks it’s + tính từ.

(Bởi vì anh ấy/cô ấy nghĩ rằng nó ...)

Ví dụ:

Why does he like solving maths problems? 

(Tại sao anh ấy lại yêu thích giải toán?)

Because he thinks it’s interesting.

(Bởi vì anh ấy nghĩ rằng nó thú vị.)

Lưu ý: có thể sử dụng cấu trúc trên với các chủ ngữ ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ hai, nhưng cần thay đổi trợ động từ “does” thành “do”, động từ chính giữ ở dạng nguyên mẫu.

Ví dụ:

Why do you like solving maths problems? 

(Tại sao bạn lại yêu thích giải toán?)

Because I think it’s interesting.

(Bởi vì tôi nghĩ rằng nó thú vị.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close