Tiếng anh lớp 5 Unit 6 lesson 1 trang 44, 45 Global Success

Look, listen and repeat. Listen, point and say. Let’s talk. Listen and tick or cross. Read and complete.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a. Good morning. Could you show us around your school?

(Chào buổi sáng. Bạn có thể chỉ chúng mình xem quanh trường được không?)

Yes, of course. Let’s go.

(Được, tất nhiên. Hãy cùng đi thôi.)

b.

Where’s the library?

(Thư viện ở đâu vậy?)

It’s on the second floor.

(Nó ở trên tầng 2.)

Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

Where’s the ___?

(___ ở đâu?)

It’s on the ___.

(Nó ở ___.)

Lời giải chi tiết:

1. Where’s the music room?

(Phòng nhạc ở đâu?)

It’s on the third floor.

(Nó ở tầng 3.)

2. Where’s the computer room?

(Phòng máy tính ở đâu?)

It’s on the second floor.

(Nó ở tầng 2.)

3. Where’s the library?

(Thư viện ở đâu?)

It’s on the first floor.

(Nó ở tầng 1.)

4. Where’s the art room?

(Phòng mỹ thuật ở đâu?)

It’s on the ground floor.

(Nó ở tầng trệt.)

Câu 3

3. Let’s talk.

(Hãy cùng nói.)


Lời giải chi tiết:

- Where’s the music room?

(Phòng nhạc ở đâu?)

It’s on the third floor.

(Nó ở tầng 3.)

- Where’s the computer room?

(Phòng máy tính ở đâu?)

It’s on the first floor.

(Nó ở tầng 1.)

- Where’s the library?

(Thư viện ở đâu?)

It’s on the ground floor.

(Nó ở tầng trệt.)

- Where’s the art room?

(Phòng mỹ thuật ở đâu?)

It’s on the second floor.

(Nó ở tầng 2.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Câu 4

4. Listen and tick or cross.

(Nghe và đánh dấu hoặc gạch chéo.)

Câu 5

Phương pháp giải:

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Lời giải chi tiết:

1. first

2. second

3. Where’s - ground floor

4. library - third floor

1. A: Where’s the computer room?

(Phòng máy tính ở đâu ?)

B: It’s on the first floor.

(Nó ở trên tầng 1.)

2. A: Where’s the art room?

(Phòng mỹ thuật ở đâu?)

B: It’s on the second floor.

(Nó ở trên tầng 2.)

3. A: Where’s Class 5A?

(Lớp 5A ở đâu ?)

B: It’s on the ground floor.

(Nó ở tầng trệt.)

4. A: Where’s the library?

(Thư viện ở đâu ?)

B: It’s on the third floor.

(Nó ở tầng 3.)

Câu 6

6. Let’s sing.

(Hãy cùng hát.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch

Phòng âm nhạc ở đâu?

Nó ở tầng trệt.

Thư viện ở đâu?

Nó ở tầng 1.

Phòng máy tính ở đâu?

Nó ở tầng 2.

Phòng mỹ thuật ở đâu?

Nó ở tầng 3.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close