Tiếng anh lớp 5 Unit 12 lesson 3 trang 16, 17 Global Success

Hi Tom, How are you? In Viet Nam, Tet is coming. It's a big festival in our country. We're all so excited! We'll have a lot of things to do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và nhắc lại.)

Phương pháp giải:

I'll do the shopping for Tet.

(Tôi sẽ đi mua sắm Tết.)

We'll decorate our house with flowers.

(Chúng ta sẽ trang trí ngôi nhà của mình bằng những bông hoa.)

Câu 2

2. Listen and underline one more stressed word. Then repeat.

 

(Nghe và gạch chân thêm một từ được nhấn mạnh. Sau đó nhắc lại.)

1. He'll watch a fireworks show.

(Anh ấy sẽ xem trình diễn pháo hoa.)

2. She'll buy flowers for Tet.

(Cô ấy sẽ mua hoa Tết.)

3. We'll eat spring rolls at Tet.

(Tết chúng ta sẽ ăn nem.)

4. They'll have a big party.

(Họ sẽ có một bữa tiệc lớn.)

Câu 3

3. Let’s chant.

(Hãy hát.)


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tết sắp đến rồi.

Tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa.

Mẹ sẽ mua hoa hồng.

Bố sẽ trồng cây.

Tết sắp đến rồi.

Chúng ta sẽ đi mua sắm

Chúng ta sẽ xem pháo hoa.

Chúng ta sẽ tổ chức tiệc tùng,

Câu 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Ha Long, January 16th

Hi Tom,

How are you? In Viet Nam, Tet is coming.

It's a big festival in our country. We're all so excited! We'll have a lot of things to do. My dad will buy peach blossoms. My mum will make banh chung. My sister will make spring rolls. I'll decorate the house with beautiful pictures and flowers. At Tet, we'll go to a fireworks show. And we'll visit our grandparents in the countryside. We'll have a wonderful time.

Bye!

Minh

1. For Tet holiday, Minh’s father will buy ___________.

2. Minh’s mother will ___________.

3. __________ will make spring rolls.

4. Minh will _______ with beautiful pictures and flowers.

5. Minh’s family will visit ____________ in the countryside.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Hạ Long, ngày 16 tháng 1

Chào Tom,

Bạn có khỏe không? Ở Việt Nam, Tết đang đến.

Đó là một lễ hội lớn ở nước ta. Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng! Chúng ta sẽ có nhiều việc để làm. Bố tôi sẽ mua hoa đào. Mẹ tôi sẽ làm bánh chưng. Chị tôi sẽ làm món chả giò. Tôi sẽ trang trí nhà bằng những bức tranh và hoa đẹp. Vào dịp Tết, chúng ta sẽ đi xem bắn pháo hoa. Và chúng ta sẽ đi thăm ông bà ở nông thôn. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Tạm biệt!

Minh

Lời giải chi tiết:

1. peach blossom

2. make banh chung

3. Minh's sister

4. decorate the house

5. grandparents

1. For Tet holiday, Minh's father will buy peach blossoms.

(Vào dịp Tết, bố của Minh sẽ mua hoa đào.)

2. Minh's mother will make banh chung.

(Mẹ của Minh sẽ làm bánh chưng.)

3. Minh's sister will make spring rolls.

(Chị gái Minh sẽ làm món nem.)

4. Minh will decorate the house with beautiful pictures and flowers.

(Minh sẽ trang trí nhà bằng những bức tranh và hoa thật đẹp.)

5. Minh's family will visit grandparents in the countryside.

(Gia đình Minh sẽ đi thăm ông bà ở quê.)

Câu 5

5. Look and write.

 

(Nhìn và viết.)


Lời giải chi tiết:

Tet is coming soon. For Tet, we'll have a lot of things to do. My dad will buy peach blossoms. My mum will make banh chung. My sister will make spring rolls. I'll decorate the house with beautiful pictures and flowers. At Tet, we'll go to a fireworks show. And we'll visit our grandparents in the countryside. We'll have a wonderful time.

Tạm dịch:

Viết về dịp Tết. (40 từ)

Tết sắp đến rồi. Tết, chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm. Bố tôi sẽ mua hoa đào. Mẹ tôi sẽ làm bánh chưng. Chị tôi sẽ làm món chả giò. Tôi sẽ trang trí nhà bằng những bức tranh và hoa đẹp. Vào dịp Tết, chúng ta sẽ đi xem bắn pháo hoa. Và chúng ta sẽ đi thăm ông bà ở nông thôn. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Câu 6

6. Project.

 

(Dự án.)

Phương pháp giải:

Our Tet activities

I will plant a tree. I will buy peach blossoms with my dad. My sister and I will make spring rolls. I'll decorate the house with beautiful pictures and flowers. At Tet, I'll go to a fireworks show. And I'll visit our grandparents in the countryside.

Tạm dịch:

Hoạt động Tết của chúng tôi

Tôi sẽ trồng một cái cây. Tôi sẽ cùng bố mua hoa đào. Tôi và chị gái sẽ làm món nem. Tôi sẽ trang trí nhà bằng những bức tranh và hoa đẹp. Vào dịp Tết, tôi sẽ đi xem bắn pháo hoa. Và tôi sẽ đi thăm ông bà của chúng tôi ở nông thôn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close