Tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 2 trang 36, 37 Global Success

Look and listen. Listen, point and say. Let’s talk. Listen and tick. Read and number. Let’s sing.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a.

What would you like to be in the future?

(Bạn muốn làm gì trong tương lai?)

I’d like to be a doctor.

(Mình muốn làm bác sĩ.)

Cool!

(Tuyệt!)

b.

Why would you like to be a doctor?

(Tại sao bạn muốn làm bác sĩ?)

Because I’d like to help people.

(Tại vì mình muốn giúp mọi người.)

Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

Why would you like to be a ___?

(Tại sao bạn muốn làm ___?)

Because I’d like to ___.

(Bởi vì mình muốn ___.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải

a.

Why would you like to be a teacher?

(Tại sao bạn muốn làm giáo viên?)

Because I’d like to teach children.

(Bởi vì mình muốn dạy các em nhỏ.)

b.

Why would you like to be a reporter?

(Tại sao bạn muốn làm phóng viên?)

Because I’d like to report the news.

(Bởi vì mình muốn dẫn tin tức.)

c.

Why would you like to be a gardener?

(Tại sao bạn muốn làm nhà làm vườn?)

Because I’d like to grow flowers.

(Bởi vì mình muốn trồng hoa.)

d.

Why would you like to be a writer?

(Tại sao bạn muốn làm nhà văn?)

Because I’d like to write stories.

(Bởi vì mình muốn viết nên những câu chuyện.)

Câu 3

3. Let’s talk.

(Hãy cùng nói.)

Phương pháp giải:

Why would you like to be a ___?

(Tại sao bạn muốn làm ___?)

Because I’d like to ___.

(Bởi vì mình muốn ___.)

Lời giải chi tiết:

- Why would you like to be a teacher?

(Tại sao bạn muốn làm giáo viên?)

Because I’d like to teach children.

(Bởi vì mình muốn dạy trẻ con.)

- Why would you like to be a reporter?

(Tại sao bạn muốn làm phóng viên?)

Because I’d like to report the news.

(Bởi vì mình muốn dẫn tin tức.)

- Why would you like to be a gardener?

(Tại sao bạn muốn làm nhà làm vườn?)

Because I’d like to grow flowers.

(Bởi vì mình muốn trồng hoa.)

- Why would you like to be a writer?

(Tại sao bạn muốn làm nhà văn?)

Because I’d like to write stories.

(Bởi vì mình muốn viết truyện.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Câu 4

4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu.)

Câu 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Lời giải chi tiết:

1. reporter, Because

2. gardener, I’d like

1.

A: What would you like to be in the future?

(Bạn muốn làm gì trong tương lai?)

B: I’d like to be a reporter.

(Mình muốn làm phóng viên.)

A: Really? Why?

(Thật á? Tại sao?)

B: Because I like to talk to people.

(Bởi vì mình muốn nói chuyện với mọi người.)

2.

A: Look at the photo. I’d like to do this job in the future.

(Nhìn vào bức ảnh. Mình muốn làm việc này trong tương lai.)

B: Amazing? Why would you like to be a gardener?

(Tuyệt vời! Tại sao muốn là một người làm vườn?)

A: Because I’d like to plant trees and flowers.

(Bởi vì mình muốn trồng cây và hoa.)

B: What an interesting job!

(Thật là công việc thú vị!)

Câu 6

6. Let’s play.

(Hãy cùng chơi.)

Phương pháp giải:

Trò chơi: Ngân hàng việc làm 

- Chia 2 đội 

- Mội lượt mỗi đội chỉ được 1 bạn lên, viết các từ tiếng Anh chỉ nghề nghiệp lên bảng

- Đội nào viết được nhiều hơn trong thời gian nhất định sẽ là đội thắng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close