Ngữ pháp Unit 6 Tiếng Anh 5 Global Success

Hỏi và đáp về vị trí của phòng nào đó trong trường học.

Quảng cáo

1. Hỏi và đáp về vị trí của phòng nào đó trong trường học

Hỏi: Where’s the ...?

Trả lời: It’s on the ...

Ví dụ:

Where’s the computer room?

(Phòng máy vi tính ở đâu?)

It’s on the second floor.

(Nó ở tầng 2.)

2. Hỏi đường và chỉ đường

Hỏi: Could you tell me the way to the .... please?

(Bạn có thể làm ơn chỉ đường cho tôi đến ... được không?)

Ví dụ:

Could you tell me the way to the art room please?

(Bạn có thể làm ơn chỉ đường cho tôi đến phòng mĩ thuật được không?)

Go downstairs, go past the computer room and turn left.

(Đi xuống tầng, đi qua phòng máy tính và rẽ trái.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close