Tiếng anh lớp 5 Review 1 trang 40, 41 Global Success

Listen and circle a, b or c. Ask and answer. Read and match. Read and complete. Let’s write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Listen and circle a, b or c.

(Nghe và khoanh a, b hoặc c.)

1.

a. I have a dolphin

(Mình có một con cá heo.)

b. It’s a dolphin.

(Nó là một con cá heo.)

c. I can see a dolphin

(Tôi có thể nhìn thấy con cá heo.)

2. a. Yes, I can.

(Đúng, tôi có thể.)

b. Yes, I do.

(Đúng/ có.)

c. Yes, I am

(Đúng/ phải.)

3. a. I’d like to write stories for children.

(Mình muốn viết truyện cho những đứa trẻ.)

b. I’m a writer.

(Tôi là một nhà văn.)

c. I’d like to be a writer.

(Mình muốn là một nhà văn.)

4. a. He’s in the computer room.

(Anh ấy đang trong phòng máy tính.)

b. He likes playing football.

(Anh ấy thích chơi bóng đá.)

c. He’s active.

(Anh ấy tích cực.)

5. a. I like watering flowers.

(Tôi thích tưới nước cho hoa.)

b. I’m watering flowers.

(Tôi đang tưới nước cho hoa.)

c. I like flowers.

(Tôi thích hoa.)

Câu 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

1. What’s your address?

(Địa chỉ của bạn là gì?)

2. What’s your brother like?

(Em trai bạn thế nào?)

3. What do you do at the weekend?

(Bạn làm gì vào cuối tuần?)

4. What’s your favourite colour?

(Màu sắc yêu thích của bạn là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. It’s 25 Queen street.

(Ở số 25 đường Queen.)

2. He’s clever.

(Em ấy thông minh.)

3. I usually water flowers.

(Tôi thường tưới hoa.)

4. My favourite colour is pink.

(Màu sắc yêu thích của tôi là màu hồng.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Câu 3

3. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1. d

2. a

3. e

4. c

5. b

 1 - d.

Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

I’m Andy. I’m in Grade 5.

(Mình là Andy. Mình ở khối 5.)

2 - a.

Do you live in this tower?

(Bạn sống ở trong tòa tháp này phải không?)

No, I don’t.

(Không phải.)

3 - e.

Why would you like to be a reporter?

(Tại sao bạn muốn trở thành phóng viên?)

Because I’d like to report the news.

(Bởi vì tôi muốn báo cáo tin tức.)

4 - c.

What do you like doing in your free time?

(Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?)

I like going for a walk.

(Mình thích đi dạo.)

5 - b.

What nationality is he?

(Quốc tịch của anh ấy là gì?)

He’s Malaysian.

(Anh ấy là người Ma-lay-si-a.)

Câu 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

My name is Henry. I am Australian. I live in a small town. My address is 72 Greenwood Street. I think my town is fantastic. It is always clean and beautiful. The people are friendly and helpful. I am a pupil in Grade 5 at Superstar Primary School. My favourite subject at school is science. I have quite good marks in science lessons. In my free time, I like surfing the Internet and planting flowers. My dream is to become a doctor in the future.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tôi tên là Henry. Tôi là người Úc. Tôi sống trong một thị trấn nhỏ. Địa chỉ của tôi là 72 đường Greenwood. Tôi nghĩ thị trấn của tôi thật tuyệt vời. Nó luôn sạch và đẹp. Mọi người rất thân thiện và hữu ích. Em là học sinh lớp 5 trường tiểu học Superstar. Môn học yêu thích của tôi ở trường là khoa học. Tôi có điểm khá tốt trong các bài học khoa học. Khi rảnh rỗi, tôi thích lướt Internet và trồng hoa. Ước mơ của tôi trong tương lai là trở thành bác sĩ.

Lời giải chi tiết:

ALL ABOUT ME

Name: Henry

Grade: (1) 5

Nationality: (2) Australian

Address: (3) 72 Greenwood Street

Favourite subject: science

Free-time activities: (4) surfing the Internet, planting flowers

Future job: (5) doctor

Tạm dịch:

TẤT CẢ VỀ BẢN THÂN TÔI

Tên: Henry

Khối: 5

Quốc tịch: người Úc

Địa chỉ: số 72 đường Greenwood

Môn học yêu thích: khoa học

Hoạt động trong thời gian rảnh: lướt mạng, trồng hoa

Công việc tương lai: bác sĩ

Câu 5

5. Let’s write.

(Hãy cùng viết.)

Lời giải chi tiết:

My name is Linda. My address is 30 London street. I like planting flowers and cooking with  my mom in my free time. I’d like to be an artist in the future.

Tạm dịch

Tên tôi là Linda. Địa chỉ của tôi là 30 đường London. Tôi thích trồng hoa và nấu ăn cùng mẹ vào thời gian rảnh. Tôi muốn trở thành một họa sĩ trong tương lai.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close