Tiếng anh lớp 5 Unit 1 lesson 1 trang 10, 11 Global Success

Look and listen. Listen, point and say. Let’s talk. Listen and tick. Read and complete. Let’s sing.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Look and listen.

(Nhìn, nghe và lặp lại.)


a.    

Hello. I’m Ben. Nice to meet you.

(Xin chào. Mình là Ben. Rất vui được gặp bạn.)

Hello, Ben. I’m Lan. Nice to meet you, too.

(Xin chào, Ben. Mình là Lan. Rất vui được gặp bạn.)

b.

Can you tell me about yourself, Lan?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân được không, Lan?)

Well. I’m in Class 5C. I live in the countryside.

(Được. Mình học lớp 5C. Mình sống ở nông thôn.)

I’m in class 5B. I live in the city.

(Mình học lớp 5B. Mình sống ở thành phố.)

Câu 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

I’m in ____.

(Mình học ở/ Mình ở ___.)

I live in the ___.

(Mình sống ở ___.)

Lời giải chi tiết:

a.

Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

I'm in class 5A.

(Tớ học lớp 5A.)

b.

Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

I'm in class 5B.

(Tớ học lớp 5B.)

c.

Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

I live in the city.

(Mình sống ở thành phố.)

d.

Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

I live in the countryside.

(Mình sống ở nông thôn.)

Câu 3

3. Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

1. Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

My name's Phong. I'm in class 5D. I live in the city. My birthday is on March 8.

(Tên tớ là Phong. Tớ học lớp 5D. Tớ sống ở thành phố. Sinh nhật của tớ vào ngày 8 tháng 3.)

2.

Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

My name's Ha. I'm in class 4C. I live in the countryside. My birthday is on September 16.

(Tên tớ là Hà. Tớ học lớp 4C. Tớ sống ở nông thôn. Sinh nhật của tớ vào ngày 16 tháng 9.)

Câu 4

4. Listen and tick. 

(Nghe và đánh dấu.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Câu 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)


Lời giải chi tiết:

1. village

2. class 5B

3. tell, city

4. yourself, countryside

 1.

A: Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

B: Sure. My name’s Ba. I live in the village.

(Chắc chắn rồi. Mình tên Ba. Mình sống ở nông thôn.)

2.

A: Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

B: Well, I’m Minh. I’m in class 5B.

(Được, mình là Minh. Mình học ở lớp 5B.)

3.

A: Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?)

B: Sure, I’m Phong. I live in the city.

(Chắc chắn rồi, mình là Phong. Mình sống ở thành phố.)

4.

A: Can you tell me about yourself?

(Bạn có thể giới thiệuvề bản thân không?)

B: Well, I’m Andy. I live in the countryside.

(Được, mình là Andy. Minh sống ở nông thôn.)

 

Câu 6

6. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mình là Lisa

Mình học ở khối 3

Mình sống ở nông thôn

Bạn sống ở đâu?

Tôi là Alan

Mình học ở/ ở khối 5

Mình sống ở thành phố

Bạn sống ở đâu?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close