Ngữ pháp Unit 10 Tiếng Anh 5 Global Success

Thì quá khứ đơn.

Quảng cáo

Câu hỏi với động từ thường ở thì Quá khứ đơn

1. Câu hỏi dạng Yes/No:

- Với to be: Was/Were + S + N/adj/prep + ...?

   Trả lời: Yes, S was/were. hoặc No, S wasn’t/weren’t

- Với động từ thường: Did + S + V nguyên mẫu +...?

   Trả lời: Yes, S did. hoặc No, S didn’t.

Ví dụ:

- Were you at the the stadium last week?

(Cuối tuần trước bạn có ở sân vận động không?)

Yes, I was.

(Có, tôi đã ở đó.)

- Did you play football last Sunday?

(Bạn có chơi bóng đá vào thứ Bảy tuần trước không?)

No, I didn’t.

(Tôi đã không chơi.)

2. Câu hỏi với từ để hỏi:

Với to be: Wh + was/were + S + N/adj/prep + ...?

Với động từ thường: Wh + S + V nguyên mẫu + ...?

Ví dụ:

What was your favourite subject as a child?

(Hồi còn bé bạn thích môn học nào?)

What did you do at the cinema last week?

(Bạn đã làm gì ở rạp chiếu phim vào tuần trước vậy?)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close